Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Andersen Adótanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43., cégjegyzékszám: 01-10-047595; adószám: 24177207-2-43; továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Adatkezelő honlapjára látogatók („Érintett”) személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

I. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

Andersen Adótanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43., cégjegyzékszám: 01-10-047595; adószám: 24177207-2-43)

E-mail: info@hu.Andersen.com

Honlap: https://hu.andersen.com/hu

II. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köreAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
– Teljes név;
– Telefonszám;
– Elektronikus értesítési címe (emailcím)
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az Érintett által feltett kérdés megválaszolása vagy egyéb információ szolgáltatása.A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 30. (harmincadik) napon törlésre kerülnek az adatok.
– IP címGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az Adatkezelő elérhetőségének biztosítása.A hozzájárulás visszavonásáig.
– Teljes név;
– Elektronikus értesítési címe (emailcím)
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Adatkezelő szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő elektronikus hírlevél küldése.A hozzájárulás visszavonásáig.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

III. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

IV. A honlapon alkalmazott Cookie-k (sütik):

Süti típusaSüti megnevezéseSzolgáltatóAdatkezelés lejárta
HTTP Cookieexp_csrf_tokenandersen.com1 nap
HTTP CookiePHPSESSIDandersen.comSession
HTML Local Storagerc::agstatic.comPersistent
HTML Local Storagerc::cgstatic.comSession
HTTP CookieCookieConsenthu.andersen.com1 év
HTML Local StoragewpEmojiSettingsSupportshu.andersen.comSession
HTTP Cookiebcookielinkedin.com1 év
HTTP Cookieli_gclinkedin.com180 nap
HTTP Cookiebscookiewww.linkedin.com1 év
HTTP Cookielidclinkedin.com1 nap
HTML Local Storagelogtracking_guidstatic.fliphtml5.comPersistent
HTTP Cookie_gaandersen.com2 év
HTTP Cookie_ga_#andersen.com2 év
HTTP Cookie_gatandersen.com1 nap
HTTP Cookie_gidandersen.com1 nap
HTTP Cookieexp_last_activityandersen.com1 év
HTTP Cookieexp_last_visitandersen.com1 év
HTTP Cookieexp_trackerandersen.comSession
HTTP Cookieln_orhu.andersen.com1 nap
HTTP CookieAnalyticsSyncHistorylinkedin.com30 nap
Pixel Trackertdwww.googletagmanager.comSession
HTTP Cookie_fbpandersen.com3 hónap
HTTP Cookieli_sugrlinkedin.com3 hónap
HTTP CookieUserMatchHistorylinkedin.com30 nap
HTML Local Storage#URL#static.fliphtml5.comPersistent
HTML Local StoragelastExternalReferrerconnect.facebook.netPersistent
HTML Local StoragelastExternalReferrerTimeconnect.facebook.netPersistent

V. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

  • HAL 9900 Kft.; adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: informatikus; e-mail: hal9900@kg.hu
  • Look and Feel Kft.;adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlap üzemeltetés; e-mail: hello@lookandfeel.hu
  • The Rocket Science Group, LLC; adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevél küldő rendszer

A személyes adatok az alábbi címzettek részére kerülnek továbbításra:

A fentieken túl személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

VI. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:

a)    a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b)    személyes adatainak helyesbítését, valamint
c)    személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.

Hozzáférés joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)  az Érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)  az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)   a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)  az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)  az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)  az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)  észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu).