Adatkezelés és adatvédelem

I. Adatkezelő megnevezése

Az Andersen Adótanácsadó Zrt. (a továbbiakban: Andersen) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének [1] (a továbbiakban: GDPR), valamint a kapcsolódó magyar ágazati jogszabályoknak, így különösen a magyar adatvédelmi törvénynek [2] megfelelően járjon el.

Adatkezelő:
Andersen
Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.
Cégjegyzékszám: 01-10-047595
E-mail: info@hu.Andersen.com
Telefon: +36 1 920 6800
Honlap: https://hu.andersen.com/hu

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

Adatfeldolgozók:

 • WPEngine Inc. (Tárhelyszolgáltató): Irongate House, 22-30 Duke’s Place, London, EC3A 7LP United Kingdom – szerverszolgáltatással összefüggésben
 • Look and Feel Kft. (Honlap-üzemeltető): 1021 Budapest, Kuruclesi út 57. – informatikai szolgáltatások nyújtásával, honlap üzemeltetéssel összefüggésben
 • The Rocket Science Group LLC (MailChimp hírlevél-szolgáltató): 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – hírlevelek küldésével összefüggésben

II. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja az Andersen e-mail hírlevelére feliratkozó személyek részére szakmai tartalmú és az adatkezelő szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelek küldése heti, kétheti vagy havi rendszerességgel.

Adatkezelésünk jogalapja a hírlevelek és egyéb tájékoztató anyagok vonatkozásában GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett, önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás önkéntességéből következően annak elmaradása miatt az érintettet hátrány nem éri. Azonban tekintettel arra, hogy a szolgáltatáshoz szükséges bizonyos adatok megadása, adatszolgáltatás és hozzájárulás hiányában hírlevél küldésére nincs lehetőség.

Hírlevél – Az Andersen a hírlevél feliratkozással és küldésével kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

 1. vezetéknév és keresztnév (az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat)
 2. e-mail cím (az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat)
 3. cégnév (az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat)
 4. telefonszám (az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat)

Alumni program és hírlevél – Az Andersen a korábbi munkatársait érintő Alumni programmal kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

 1. vezetéknév és keresztnév (a korábbi munkatárs beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat)
 2. e-mail cím (a korábbi munkatárs későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat)
 3. telefonszám (a korábbi munkatárs későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat)
 4. jelenlegi és korábbi munkahely, beosztás, eltöltött idő, ajánlások (üzleti kapcsolattartáshoz szükséges adatok)

Az adatkezelő nem gyűjt semmilyen érzékeny jellegű személyes adatot. Az Ön által megadott adatokat az adatkezelő kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza. Az adatkezelő személyes adatokat kizárólag akkor oszt meg harmadik személyekkel, ha az érintett ehhez előzetesen hozzájárult vagy jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelő továbbá a személyes adatokat titokként kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

III. Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait az előző fejezetben tárgyalt adatkezelések keretében addig őrizzük meg, amíg ez elengedhetetlenül szükséges a II. pontban meghatározott célból, illetve amíg a hozzájárulását vissza nem vonja.

A magánszemélynek bármikor jogában áll hozzájárulását visszavonni. A magánszemélynek címzett minden egyes e-mail tartalmaz egy linket, amelyen egy kattintással leiratkozhatnak, így bármikor lekerülhetnek a levelezési listáról. Azaz, a magánszemélyek személyes adatainak kezelése ilyen esetben a leiratkozás napjáig tart.

IV. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől – az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés céljai; a címzettek, amelyekkel az adatait közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; a forrás, ahonnan az adatot az Andersen megkapta; továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jog.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Andersen az adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Az adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Andersen az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, vagy ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak a kezelésével jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefone: +36 1 391 1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat.

V. Vegyes rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztató 2020. július 8. napjától hatályos.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, különösen a jogszabályoknak való folyamatos és teljeskörű megfelelés céljából.


[1] Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

[2] Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény