2013-as adócsomag III. – Áfa, Jövedéki adó

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az általános forgalmi adó jelenleg hatályos előírásait több módosító javaslat is érinti, melyek közül a legfontosabbak az üzletág-átruházással, illetve a számlázással kapcsolatos törvényjavaslatok.

Üzletágátruházás

A Javaslat egyrészről bizonyos feltételek együttes teljesülése esetén adómentessé tenné az üzletág-átruházást, másrészt ehhez kapcsolódóan bevezetné az üzletág fogalmát.

Üzletág alatt a vállalkozás olyan működő egységét kellene érteni, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására.

Az üzletág-átruházás adómentességének feltételei a következők lennének:

 • Az apportra és a jogutódlásra vonatkozó szabályokkal megegyező feltételek (azaz a szerző fél: (i) belföldön nyilvántartásba vett adóalany, (ii) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzést követően a szerzett vagyonhoz fűződő jogok és kötelezettségek jogutódként őt illetik és terhelik, valamint (iii) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan az Áfa törvényben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyezhetetlen lenne az említett kötelezettségek teljesítésével).
 • Az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás.
 • Amennyiben a szerzett vagyon olyan ingatlant (ingatlanrészt) tartalmaz, (i) mely ingatlan (ingatlanrész) értékesítésével, (haszon)bérbeadásával kapcsolatban az átruházó az adókötelessé tételt választotta, vagy (ii) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és ahhoz tartozó földrészlet első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy a használatbavételtől nem telt el még 2 év az üzletág-átruházás időpontjában, akkor az üzletágat megszerző adóalanynak is az ingatlan (ingatlanrész) értékesítésének, (haszon)bérbeadásának adókötelessé tételét kell választania (az adókötelessé tételről az adóalanynak az ügylet teljesítésének az időpontjáig kell bejelentést tennie).

Az apportra és a jogutódlásra vonatkozó szabályokhoz hasonlóan az üzletág-átruházás esetében is egyetemleges felelősség terhelné az átruházó felet a szerző féllel együtt az elévülési időn belül a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, valamint ha a fenti feltételek bármelyike nem teljesülne, a feltétel nem teljesülésekor az ügylethez fűződő joghatás haladéktalanul beállna.

EKB Árfolyam

 • Amennyiben az adott külföldi pénznemnek nincs jegyzése, akkor az adó alapjának forintban történő megállapítását nem csak az MNB által, hanem az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam alapján is meg lehetne tenni.
 • A Javaslat értelmében az adóalany nem csak az MNB által, hanem az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is alkalmazhatná az adó alapjának forintra történő átszámítására, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett. A választásról az MNB által közzétett árfolyamra vonatkozó választással azonos módon előzetesen az állami adóhatóság részére bejelentést kellene tenni, melytől az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhetne el.

Fordított adózás

A fordított adózás alá tartoznának nem csak az adós és a hitelező, hanem az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személyek közötti olyan értékesítések is, melyek dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányulnak.

Számlázás

 • A Törvényjavaslat alapján a Közösségen belüli termékértékesítésről, illetve olyan a határon át nyújtott szolgáltatásról, mely esetében a fordított adózás keretében az igénybevevő az adófizetésre kötelezett, aszámlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig lenne kötelező kibocsátani.
 • Az előbbi ponttal összefüggésben a Javaslat csak akkor tenné lehetővé az egy hónapnál hosszabb időszakról gyűjtőszámla kibocsátásának lehetőségét, ha abban az adóalany adómentes Közösségen belüli értékesítést, valamint olyan határon átnyúló szolgáltatásnyújtást nem tüntet fel, mely után az igénybevevő adóalany az adófizetésre kötelezett.
 • A számla kötelező adattartalma a következők szerint változna: egyrészről abban az esetben, ha a belföldi gazdasági szereplők közötti ügylettel kapcsolatban áthárított adó eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, akkor a beszerző fél adószámát/csoportazonosító számának első nyolc számjegyét is szerepeltetni kellene a számlán, másrészről a kötelezően szerepeltetendő záradékszövegek köre is bővülne, konkrét meghatározásra kerülne (pl. „pénzforgalmi elszámolás”, „önszámlázás”, „fordított adózás” szerepeltetése a megfelelő esetekben).
 • Amennyiben az adóalany az elektronikus számlát nem az EDI-ben hozza létre és nem ebben a rendszerben továbbítja elektronikus adatként, akkor az elektronkus számlán – a jelenlegi szabályozással ellentétben, ami a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző használatát írja elő – minősített elektronikus aláíráshelyezendő el.
 • A javaslat az elektronikus számlákkal kapcsolatban egyszerűsítést is tartalmaz: ha ugyanannak a számlabefogadónak több elektronikus számlát tartalmazó számlaköteget küldenek, vagy ilyet bocsátanak a rendelkezésére, akkor a különböző számlák azonos adatait elegendő csak egyszer feltüntetni, feltéve, hogy minden számla esetében a teljes információ hozzáférhető.
 • A Javaslat értelmében a számlát egyszerűsített adattartalommal is ki lehetne bocsátani abban az esetben, ha a számla végösszege nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő végösszeget, feltéve, hogy az ügylet nem távértékesítés vagy Közösségen belüli értékesítés.

JÖVEDÉKI ADÓ

A jövedéki adó területén csak apróbb módosítások várhatók, melyek közül a fuvarozók adóvisszaigénylését pozitívan érintő változás tekinthető a legfontosabb módosító javaslatnak.

 • Egységesítésre kerülnének a papír alapú és az elektronikus adó-visszaigénylések esetén alkalmazandó eljárások.
 • A fuvarozók jelenleg a gázolaj jövedéki adójából visszaigényelhető részt negyedévente, illetve évente kapják vissza. A jövőben a visszaigénylés havonta lehetne benyújtani.
 • A Javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a harmadik országba repülő repülőgépeken jövedéki adómentesen kerülhessen sor alkohol tartalmú italok és dohánygyártmányok értékesítésére. Egy új adóraktár típus, az utasellátó adóraktár látja el a harmadik országba közvetlenül repülő repülőgépek fedélzetén az utasoknak felszolgált termékek tárolását.