Június 4-én elfogadásra kerültek a 2013. évi adótörvény-módosítások, amelyek közül néhány már 2012 júliusában hatályba lép.  „ Az adótörvény-változások a láthatáron” és a „2012. és 2013-as adótörvény-változások tervezete” című májusi hírleveleinkben előzetesen írtunk az egyes adózást érintő törvények módosításáról szóló törvénytervezetről, melyet végül minimális változtatásokkal fogadott el az Országgyűlés.

Az alábbiakban a törvényjavaslathoz képest eszközölt és elfogadott további változtatások közül a legfontosabb módosításokat foglaltuk össze.

1.  Áfa törvény módosítása

A gazdasági céllal belföldön letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában belföldi lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adózónak csak abban az esetben kell a számlán feltüntetni a belföldön nyilvántartásba vett adóalany számát, amennyiben az áthárított adó összegelegalább 2 millió Forint.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. Évi CLVI. Törvény 296. § bekezdése azt írja elő, hogy 2013. Január 1-től az áfa adóalany nyilatkozni köteles az általa kibocsátott és befogadott számlák adatairól, amelyek után az adott adómegállapítási időszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, vagy adólevonási jogot gyakorolt (összesítő jelentés). Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében ez a nyilatkozattételi kötelezettség értékhatárhoz van kötve, mely értékhatár a tervezethez képest 500 000 Ft-ról 2 000 000 Ft-ra emelkedett.

A korábbi javaslat értelmében a számla kibocsátója és befogadója egyaránt hozzáférhetett volna az általa kibocsátott, illetve befogadott számlákra vonatkozóan más adózó által teljesített áfa összesítő jelentés adataihoz, azonban ez visszaélésre adhatott volna lehetőséget, így a végleges törvénymódosítás csak a számla befogadója számára biztosítja a lehetőséget.

Az áfa tv.  278 §-al egészül ki, amelynek lényege, hogy a hazai nagyszabású és nemzetközi jelentőségű szabadtéri zenei fesztiválok nemzetközi versenyképességének biztosítása érdekében, a kiemelt kulturális rendezvényekre való belépést biztosító belépőjegyek is a kedvezőbb 18 %-os adókulcs szerint adóznak.

2.  Pénzügyi vállalkozások kedvezménye

Azoknál a pénzügyi vállalkozásoknál, amelyeknél a végtörlesztésből származó veszteségük 30 %-ában meghatározott különadó kedvezményt a 2011-re fizetendő különadó megállapításánál nem tudták teljes mértékben érvényesíteni, a módosítások következtében nem kerülnek hátrányos helyzetbe, mert lehetőségük lesz a fennmaradó összeget a 2012-re fizetendő különadó megállapításánál érvényesíteni. A kedvezmény azonban feltételhez kötött: annak összegét kis- és középvállalkozások hitelezésérekell fordítani.

3.   A távközlési adó 2013. január 1-ig

A távközlési adóról szóló 2012. évi törvény további paragrafusokkal egészül ki. Az új előírások értelmében a teszthívások mellett mentességet kapnak ateszt-sms-ek is. A 2012. év tekintetében a törvénymódosítás csökkentette az adómaximum mértékét a magánszemélyek esetében 400 Ft/hó/hívószám, más előfizetők esetében 1400 Ft/hó/hívószám összegre. Az eredeti 700 Ft/hó/hívószám (magánszemélyek esetében) és 2500 Ft/hó/hívószám (más előfizetők esetében) 2013. január elsejétől lesz érvényes. A bevallás és az adófizetés időpontja a hívást, üzenetküldést követő hónapról a hívás, üzenetküldés hónapját követő második hónapra módosul, annak érdekében, hogy a szolgáltatók az adófizetési kötelezettségüket a befolyt díjból teljesíthessék.

4.  Szerencsejáték Törvény módosítása

Az Szjtv. 13/A § (3) bekezdése alapján a gazdasági társaság által üzemeltetésre kerülő központi szervert informatikai biztonsági és zártsági szempontból, továbbá a rendszerben a központi szerver által futtatott játékprogramokat a jogszabályi megfelelőségi szempontjából auditálni kell, a kiállított tanúsítvány nem átruházható.

Az Szjtv. 13/E §-a a következőkkel egészült ki: a központi szerver üzemeltető és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automata üzemeltetője, illetve a központi szerver üzemeltető és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszer üzemeltetője kizárólag legalább 1 évre szóló határozott idejű csatlakozási szerződést köthet. Ha 2 évet meghaladó határozott időtartamra kötik a szerződést a felek, akkor a két év lejárta után az adott naptári év végére szóló legalább 6 hónap felmondási idő alkalmazásával indokolás nélkül felmondható a megállapodás.

5.  Egyes tudományos díjak SZJA kötelezettségéről

Az Szja tv. 1. Számú mellékletének 4.5 pontja a változtatást követően a Magyar Corvin-lánc Testület által odaítélt ösztöndíj, valamint a Nobel-díjhoz, a „The Brain Prize”-díjhoz és az EU Descartes-díjához a díjat adományozó szervezet által adott jutalom mellett az Abel-díjjal járó pénzjutalmat is mentesíti az adó alól.

A  szociális szövetkezetek által a tagjaiknak személyes közreműködésük ellenértékeként juttatható bevétel adómentességeinek feltételei pontosításra kerültek (Szja tv. 1. sz. melléklet 4.24). A módosítás alapján csak a szövetkezeti tagként és nem munkavállalóként vagy megbízási viszonyban lévő személyként termelő munkát végző tagok kaphatnak juttatást. A kivételek közül kikerült a foglakoztatási szövetkezet. Továbbá a szociális szövetkezet a tagjai részére a minimálbér egynegyedéig utalvány formájában is adhat adómentes juttatást.