Az EKAER tervezett átalakításának következményeként a rendszerrel kapcsolatos részletszabályokat 2015. március 1-jétől nem az adózás rendjéről szóló törvény, hanem egy NGM rendelet tartalmazná. A korábbi ígéreteknek megfelelően a Minisztérium az elmúlt hét végén közzétette a honlapján a rendelet tervezetet.

A tervezet alapján az a következtetés vonható le, hogy a jogalkotó számos gyakorlati kérdésre, problémára választ adna, valamint a rendszerrel kapcsolatos könnyítéseket is bevezetne. Ezen tervezett módosítások közül a főbb változtatásokat az alábbiakban foglaltuk össze.

Értékhatárok

A bejelentési kötelezettséghez, illetve mentességhez kapcsolódó értékhatárok több ponton módosításra kerülnének.

Egyrészt a kockázatos termékek (kockázatos élelmiszerek, egyéb kockázatos termékek) nem útdíjköteles gépjárművel történő szállítása esetén az értékhatárok egységesítésre kerülnének. Ennek megfelelően bejelentést 2015. március 1-jétől abban az esetben kellene megtenni, ha egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek bruttó tömege az 500 kg-ot vagy azok adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja (a jelenlegi szabályok alapján ezek az értékhatárok csak az egyéb kockázatos termékekre vonatkoznak, míg a kockázatos élelmiszereknél alacsonyabbak az értékhatárok).

A korábbi jogalkotási hiba is javításra kerülne. Így március 1-jétől azútdíjköteles gépjárművel szállított kockázatos és nem kockázatos termékek abban az esetben nem lennének bejelentés-kötelesek, ha sem a termék bruttó tömege, sem pedig az adó nélküli értéke nem haladja meg a határértéket (jelenleg ez a szabályozás a ’vagy’ kötőszó miatt megengedőbb).

Könnyítést jelentene azonban, hogy a nem kockázatos termékeknél az adó nélküli értékre vonatkozó határérték 2 millió forintról 5 millió forintra nőne.

Általános mentesség

A bejelentés alóli általános mentességi esetek köre bővítésre kerülne, ami az érintett adózók számára egyértelmű könnyítést jelentene.

A jelenlegi előírások mellett a következő termékek esetében sem kellene EKAER számot igényelni: az uniós vámjog hatálya alatt álló termék; bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék; anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termék; az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek; postai küldeményként feladott termék.

Egyedi mentesítés

További könnyítést jelentene egyes adózók számára az ún. egyedi mentesítés intézményének bevezetése.

Az egyedi mentesítést az adózó a gyártási tevékenységének sajátosságára tekintettel konkrét belföldi útszakaszra kérhetné, amennyiben a közúti fuvarozás legfeljebb 20 km-es közúti szakaszon történik és igazolja, hogy a kötelezettség teljesítése aránytalanul magas terhet róna rá. A mentesítésről az adóhatóság határozna, a mentesítés pedig egy évre szólna, amit évente meg lehetne hosszabbítani.

Bejelentési kötelezettség

A bejelentéssel kapcsolatos szabályok számos ponton módosításra kerülnének. Ezek közül a legfontosabb az egyszerűsített adattartalmú bejelentés lehetőségének megteremtése, valamint a vevő egyes meghatározott esetekre vonatkozó bejelentési kötelezettségének előírása lenne.

Egyszerűsített adattartalmú bejelentést a következő feltételek együttes teljesülése esetén lehetne tenni (ezek alapján ez a lehetőség csak egy szűk adózói kört érintene):

(i) a bejelentés évét megelőző második adóévben az adózó éves nettó árbevétele a 300 milliárd forintot elérte vagy meghaladta,

(ii) a bejelentés évét megelőző második adóévben az értékesítése nettó árbevételének 80%-a saját termelésű készlet értékesítéséből származik,

(ii) az adózó szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

A vevő bejelentési kötelezettsége abban az esetben állna fenn, ha a belföldi termékértékesítés során a terméket a vevő vagy a vevő megbízásából más fuvarozza el. 

Láncértékesítés

A belföldről kiinduló láncértékesítések (többszöri egymást követő értékesítés, mely során a terméket egyszer fuvarozzák el) EKAER kötelezettségével kapcsolatban kialakult eltérő értelmezések, bizonytalanságok is egyértelműsítésre kerülnének.

Ezekben az esetekben a bejelentési kötelezettség azt a termékértékesítést érintené, amely során a termék közúti fuvarozása megvalósul.

Kockázati biztosíték

A kockázati biztosíték meghatározásánál a számítás alapja a jelenleg hatályos szabályok alapján meghatározott 60 nap helyett 45 nap lenne.

A köztartozásmentes adózói adatbázis havonta történő frissítésének időpontjából adódóan kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-től kellene nyújtani.