Beszámoló közzététele – szigorodó jogkövetkezmények!

Az adózás rendjéről szóló törvény idei évtől hatályos változásai értelmében az adóhatóság jelentős összegű mulasztási bírságot szabhat ki, amennyiben a vállalkozások éves beszámolója, független könyvvizsgálói jelentése és az adózott eredmény felosztására vonatkozó határozata nem került az előírt határidőben letétbe helyezésre és közzétételre

A beszámoló közzétételének ellenőrzésére az adóhatóság az utóbbi időkben egyre nagyobb figyelmet fordít.  Idéntől azonban a közzététel mulasztása jelentős anyagi következményekkel is járhat.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles éves beszámolóját, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló jelentését, valamint az adózott eredmény felosztásáról szóló határozatot letétbe helyezni, továbbá az éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést közzétenni. A letétbe helyezésnek és a közzétételnek az adózó elektronikus úton, az erre kijelölt kormányzati portálon keresztül kell, hogy eleget tegyen

  • éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló esetén a tárgyévet követő év május 31-éig (eltérő üzleti évet alkalmazóknál a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig);
  • összevont (konszolidált) éves beszámoló esetén a tárgyévet követő év június 30-áig (eltérő üzleti évet alkalmazóknál a mérlegfordulónapot követő hatodik hónap utolsó napjáig).

Amennyiben az adózó a fent említett kötelezettségeket a törvény által előírt határidőben nem teljesíti, vagy a közzétételi költségtérítés teljesítését elmulasztja, a korábbi, hiánypótlásra való felszólítás mellett idéntől az adóhatóság mulasztási bírságot is kivethet. A mulasztási bírság mértéke első alkalommal 500 ezer forint, 30 napos pótlási határidő kitűzése mellett,  második alkalommal pedig már 1 millió forint, 60 napos pótlási határidő kitűzésével.

További lényeges változás az elmúlt évek gyakorlatához képest, hogy amennyiben az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének a második felhívásban megjelölt határidőig sem tesz eleget, abban az esetben a NAV az adózó adószámát a korábbi, határozatlan időre történő felfüggesztés helyett azonnal hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton értesíti, és egyúttal kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.