Speciális adóperes képviselet

Speciális adóperes képviselet

Az alkotmánybírósági eljárás

Az elfogadott adójogszabályok és az adóperekben hozott bírósági döntések esetében is lehetőség van arra, hogy alkotmánybírósági eljárás keretében vizsgáljuk azok alkotmányosságát. Ennek érdekében meghatározott határidőn belül kérelmet kell benyújtani az Alkotmánybíróság felé, arra kérve a testületet, hogy helyezze hatályon kívül az alkotmányt sértő adójogszabályt vagy adóperben hozott bírósági döntést.

Az alkotmánybírósági eljárás során vizsgált kérdések és szempontok

Az adójogszabályok alkotmányosságának és az adóperekben hozott bírósági ítéletek vizsgálata során az Alkotmánybíróság több szempontot is figyelembe vesz, illetve gyakran vizsgálja a következő kérdéseket.

Jogbiztonság és jogszerűség

Az Alkotmánybíróság elemzi, hogy az adóhatósági döntések és bírósági ítéletek megfelelnek-e a jogbiztonság és a jogszerűség követelményeinek. Az adózóknak joguk van arra, hogy világos és egyértelmű jogszabályok alapján adózzanak, és ezzel kapcsolatos döntéseik jogilag megalapozottak legyenek.

Alapvető jogok védelme

Az Alkotmánybíróság vizsgálja, hogy az adójogszabályok és az azok alapján hozott döntések nem sértik-e az Alaptörvényben biztosított alapvető jogokat, mint például a tulajdonhoz való jogot, az egyenlő bánásmód elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Arányosság és méltányosság

Az adóperekben hozott döntések esetében az Alkotmánybíróság gyakran elemzi, hogy az adóztatás mértéke arányos-e az állam céljaival, illetve azt, hogy az adózókra kivetett terhek méltányosak-e.

Az alkotmánybírósági eljárás fajtái

Normakontroll eljárás

Az Alkotmánybíróság előzetes vagy utólagos normakontroll eljárás keretében vizsgálhatja az adójogszabályok alkotmányosságát. Például egy új adónem bevezetése előtt a kormány vagy az országgyűlés tagjainak kezdeményezésére a testület előzetesen is megvizsgálhatja a jogszabály tervezetét.

Alkotmányossági vizsgálat

Ennek keretében az Alkotmánybíróság elsősorban olyan szempontokat vizsgál, mint az adójogszabályok tisztességessége, arányossága és jogbiztonsága. Az adójogszabályoknak összhangban kell lenniük az Alaptörvény rendelkezéseivel, különösen az alapvető jogok védelmével és az adóztatás alapelveivel.

Alkotmánybírósági eljárás keretében tárgyalt egyedi ügyek

A testület egyedi ügyek kapcsán is eljárhat, például alkotmányjogi panasz formájában. Ha egy magánszemély vagy vállalkozás úgy érzi, hogy egy adóhatósági döntés vagy bírósági ítélet sérti az Alaptörvényben biztosított jogait, akkor alkotmányjogi panaszt nyújthat be. Az érintetteknek erre a jogerős bírói döntés kézhezvételétől számítva 60 napjuk van.

Jogkövetkezmények és joghatás

Az Alkotmánybíróság döntései, határozatai erga omnes hatályúak, vagyis nem vitathatók és azok betartása minden érintett szerv és személy számára kötelező.

Ha a testület az Alkotmánybíróságról szóló törvény 27. § (1) bekezdése szerinti eljárásban megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a döntést megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság ebben az esetben megsemmisítheti a döntéssel felülvizsgált más bírósági vagy hatósági döntéseket is.

Ha a testület az Alkotmánybíróságról szóló törvény 26. § (1) és (2) bekezdése szerinti eljárásban a hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességét megállapítja, a jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést megsemmisíti. A megsemmisített jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés az Alkotmánybíróság eljárására okot adó bírósági ügyben nem alkalmazható.

Előzetes döntéshozatali eljárás az Európai Bíróságon

Ha az uniós jogszabályokat is érintő adóper során vitatott vagy nem egyértelmű az uniós jog értelmezése, a magyar bíróság az adott kérdést előzetes döntéshozatali eljárás keretében az Európai Unió Bírósága (EUB) elé terjesztheti. Ennek végén az EUB indoklással ellátott ítéletet vagy végzést hoz, amelyet a kérelmet benyújtó bíróságnak alkalmaznia kell a per eldöntéséhez.

Az előzetes döntéshozatali eljárást megindítását az adózó és az adóhatóság is kérheti. Az erre vonatkozó, magyar bírósághoz intézett kérelemben meg kell határozni azt a kérdést, amely a kérelmező álláspontja szerint releváns az eljárás szempontjából.

Az Andersen speciális adóperes képviselet tárgyában nyújtott szolgáltatásai

Az alkotmánybírósági és az előzetes döntéshozatali eljárások indítása, benyújtása nagy szakértelmet és tapasztalatot megkövetelő feladat.

Cégünk adószakértői vállalják

  • az eljárások indítását megelőző kutatómunka elvégzését,
  • az eljárások indításához szükséges dokumentáció összeállítását,
  • az ügyfél felkészítését és jogi képviseletét,
  • az eljárási határidők és szabályok betartását.