Megváltoztak a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírások

2017. június 26-án hatályba lépett az új a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.). A törvény a korábbihoz képest új, és szélesebb körű kötelezettségeket ró a hatálya alá tartozó szolgáltatókra, többek közt a hitelintézetekre, ügyvédekre, és adótanácsadókra (így az OrienTax-re is). Az alábbiakban összefoglaljuk az új törvény által támasztott követelményeket, amelyek teljesítéséhez a szolgáltatóknak az ügyfelek együttműködésére is szükségük van.

Azoknál az üzleti kapcsolatoknál, amelyek 2017. június 26-át követően jönnek létre, az új szabályok szerint kell elvégezni az ügyfelek azonosítását. A már meglévő ügyfelek esetében a szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell az új ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni.

Fontos, hogy a szolgáltató az általános szabályok szerint még üzleti kapcsolat létesítését megelőzően köteles az ügyfél képviselőinek, meghatalmazottainak, és tényleges tulajdonosainak személyes iratairól (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolatot készíteni. Ha az ügyfél képviselője nem jelenik meg személyesen a szolgáltatónál, az előbb felsorolt dokumentumokról az ügyfélnek hiteles másolatot kell átadnia.

Ezen felül a szolgáltató köteles az ügyfelet átvilágítani a 3.600.000 forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor. Több üzleti megbízás esetén akkor, amikor azok együttes összege eléri az említett értékhatárt.

Az ügyfélnek a tényleges tulajdonos(ok) adatait is át kell adnia, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e, illetve ha igen, akkor milyen minőségben. A tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat a szolgáltatónak kötelezően továbbítania kell egy ebből a célból létrehozott központi nyilvántartásba (illetve abból adatokat is lehet igényelni).  Tudomásunk szerint ez a nyilvántartás még nem működik.

A szolgáltatóknak továbbá jogszabályi kötelezettségük az ügyfelek kockázatelemzésen alapuló értékelése, folyamatos figyelemmel kísérése, valamint az ügyfélre vonatkozó adatok felülvizsgálata legalább öt évente.

A korábbiakhoz hasonlóan továbbra is fontos előírás, hogy az ügyfél az adataiban bekövetkező változásokról 5 munkanapon belül köteles értesíteni a szolgáltatót.

Amennyiben a szolgáltató nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését, ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.