Mire figyeljünk sporttámogatás nyújtása esetén?

Egyre több cég számára jelent vonzó adómegtakarítási és egyben közérdekű támogatási lehetőséget az úgynevezett látvány-csapatsportágak (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) egyes szervezeteinek támogatása. Mivel a naptári év szerint adózók esetében a társasági adó feltöltése december 20-án esedékes, illetve ekkorra körvonalazódik, hogy mekkora az az adófizetési kötelezettség amelynek terhére maximum 70%-os mértékig támogatást lehet ilyen formában is nyújtani, a legtöbb cég ezekben a napokban él ennek a lehetőségnek a kihasználásával.

Szükséges azonban figyelemmel lenni számos olyan apró de fontos formai követelményre, amely az adókedvezmény igénybe vételét nagyban befolyásolhatja. Az alábbi összefoglalónkban ebben próbálunk eligazítást nyújtani.

Köztartozásmentes adózói státus igazolása

Az adókedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy a támogatónak a támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem sportszervezet általi benyújtásakor nem lehet lejárt köztartozása. Ezt a gyakorlatban a támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásakor kell igazolni az alábbi módok valamelyik által:

  • a NAV által 30 napnál nem régebben kiállított együttes köztartozás-mentességi igazolással, vagy
  • az által, hogy a támogató szerepel a köztartozás-mentes adózói adatbázisban, amelyet a NAV honlapján egyszerű lekérdezéssel nyerhető adat igazol.

A köztartozásmentes státus igazolását a fentiekből következően a támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtása előtt szükséges eljuttatni a sportszervezet részére.

1% befizetése a Nemzeti Sportintézet részére

A támogatás igénybe vételének feltétele, hogy a támogató a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása jogcímén nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének 1%-át az 10032000-00294762-30000003 számlaszámra (Célelszámolási forintszámla) befizesse. Befizetéskor a közlemény rovatban az alábbi információkat kell feltüntetni: 1%, sportág, támogatott megnevezése.

Konkrét törvényi határidő nincs az 1% befizetésének teljesítésre – ugyanakkor, mivel a befizetés a támogatás sportszervezet általi igénybe vételének feltétele, célszerű a befizetést legkésőbb a támogatás utalásával egyidejűleg teljesíteni.

A támogatás utalása

Az adókedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy a támogatás utalására csak az országos sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás támogató általi kézhezvételét követően kerülhet sor.

A támogatást a támogatási igazolásban feltüntetett számlaszámra történő utalással kell teljesíteni.

Tekintettel arra, hogy az adókedvezmény feltétele a támogatás teljesítése, a 2012. évi adókötelezettség meghatározása során az adókedvezmény csak akkor vehető figyelembe, ha a támogató a támogatási összeget a 2012. évben elutalta a támogatott részére. Fontos tudni, hogy idén december 31-ike munkaszüneti nap lesz, vagyis amennyiben még 2012-ben teljesíteni szeretné a társaság az utalást, akkor arra legkésőbb december 28-án a banki zárást megelőzően sort kell keríteni! Amennyiben a támogató már a december 20-i feltöltési kötelezettség meghatározása során szeretné figyelembe venni az adott támogatást, a támogatási igazolást érdemes legkésőbb 2012. december 20-ig beszerezni (kézhez venni).

Adóhatósági bejelentés

A támogató a támogatási összeg utalását követően 8 napon belül köteles értesíteni az adóhatóságot. Az értesítés késedelmes teljesítése esetén a támogató 100.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A NAV által ajánlott bejelentési forma innen letölthető.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a támogató

  • a támogatási igazolás másolatát, valamint
  • a támogatási összeg támogatási igazolásban meghatározott számlaszám(ok)ra történő utalását igazoló banki bizonylatot

megküldje az adóhatóság részére. Az adóhatóság informális tájékoztatása alapján banki bizonylatként internetbankos tranzakció-értesítő is elfogadható. Célszerű ezeket a dokumentumokat az értesítéssel együtt megküldeni az adóhatóság részére.

A támogatási igazolást az adómegállapításhoz való elévülési idejének végéig kell megőrizni.

Az adókedvezmény igénybe vételének feltételei

A fentieket összefoglalva, az adókedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy

  • a támogatási igazolásban feltüntetett összeget a támogató az igazolás kézhezvételét követően az igazolásban feltüntetett számlaszám(ok)ra átutalja,
  • a támogatási igazolás másolatát és az utalást igazoló banki bizonylatot a támogató az adóhatóság részére megküldje, lehetőleg az utalástól számított 8 napon belül esedékes értesítéssel egyidejűleg,
  • a támogatónak a támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem sportszervezet általi benyújtásakor nem lehet lejárt köztartozása.