OECD transzferár iránymutatás a COVID-19 hatásairól

Az OECD 2020 decemberében közzétette iránymutatásait a koronavírus okozta világjárvány („COVID-19”) transzferárazást érintő kérdései tekintetében. A következőkben az útmutatás pár fontosabb ajánlását ismertetjük.

A járvány mind az adózók, mind a kormányzatok számára eddig ismeretlen gazdasági körülményeket, kihívásokat teremtett a transzferárazás területén is. Tekintettel arra, hogy mindeddig nem állt rendelkezésre hasonló dokumentum, az OECD legfrissebb publikációja (Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic) hiánypótló lehet akár későbbi krízishelyzetek kezelésében is. A benne szereplő problémafelvetések és ajánlások kiindulópontot jelenthetnek nemcsak az adózók, hanem mint azt többször hangsúlyozza, az adóhatóságok részére is.

Az OECD iránymutatása a témában jelenleg elérhető NAV információknál jelentősen részletesebb, számos ponton árnyaltabb, illetve annak megfogalmazásaitól eltérő álláspontot fogalmaz meg. Részletesen kitér az összehasonlító elemzések kérdéskörére, a veszteségek és COVID-19 specifikus költségek allokációjára, az állami támogatások szerepére, illetve a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmekre („APA határozat”).

Az összehasonlító elemzések hitelessége

A gazdasági környezet átalakulása a transzferár dokumentáció során elvégzett összehasonlító elemzés eddigi gyakorlatát is befolyásolhatja. Az iránymutatás szerint minden olyan nyilvánosan fellelhető információ összegyűjtése és elemzése szükséges lehet, mely bizonyítja a járvány iparágra, üzletágra vagy az adott tranzakcióra gyakorolt negatív hatását.

Az OECD publikációja többek között elemzi a recesszió következtében lecsökkent pénzügyi eredmények összehasonlíthatóságának problémáját. Az összehasonlító elemzés során alkalmazott eddigi általános gyakorlat a vizsgálat tárgyévét megelőző, korábbi évek elérhető adatainak felhasználása volt. A pandémiás időszakban azonban számos vállalat az azt megelőző prosperitás éveihez képest alacsonyabb profitabilitást, visszaeső eredményeket tapasztal, mely hatással lehet a transzferár megállapítására is. Az OECD ezért a transzferár politikák kialakítása és az ellenőrzés során a vállalkozásoknak és az adóhatóságoknak pragmatikus és gondos megközelítést ajánl.

Korábbiakban az elemzéshez a több évet felölelő időszak figyelembevétele terjedt el, mert ezáltal enyhíthetők voltak a számviteli standardok és a termékciklusok különbözőségéből eredő eltérések hatásai. Ezt azonban felülírhatja a COVID-19, mert az újszerű körülmények okán a historikus adatok összehasonlíthatósága, a járvány idején keletkezett, visszaeső eredményekkel megkérdőjelezhető. Az ajánlás értelmében ezért indokolt lehet az összehasonlító adatok tekintetében csak a járványidőszak adatait figyelembe venni, mert az jobban garantálhatja a gazdasági körülmények nagyfokú egyezőségét.

Vállalatcsoporton belüli veszteség- és költségallokáció

A NAV 2020. szeptemberi álláspontja értelmében a vállalatcsoporton belüli, korlátozott kockázatú tagokhoz történő veszteségallokáció első megközelítésben kerülendő, csak különösen indokolt esetben és akkor is csak korlátozott mértékben elfogadható. Az OECD megengedőbb, nem lát problémát abban, ha a veszteség egy része a csoporton belül a korlátozott kockázatú tagnál merül fel rövid távon, amennyiben a tényállás és az alátámasztó körülmények ezt indokolttá teszik. Ehhez a megelőző időszak során viselt kockázatok feltárása, annak a jelenlegi állapottal történő összevetése is szükséges.

Az OECD iránymutatása kitér a COVID-19 kapcsán felmerült rendkívüli költségek allokálásának lehetőségére is, illetve a szerződésekben kikötött ún. force majeure/vis major klauzulák vizsgálatára és alkalmazására is.

Kormányzati támogatások szerepe

A COVID-19 idején nyújtott kormányzati támogatások megítélése változó lehet a transzferárazás tekintetében. Az OECD ezért felhívja a figyelmet az állami támogatások árakra gyakorolt hatásának megvizsgálására, mind az érintett, mind az összehasonlításban szereplő vállalkozások tekintetében.

Gazdasági szempontból releváns tényező lehet, amennyiben valamelyik fél jelentős támogatásban részesül a járványhelyzet negatív hatásainak enyhítése céljából, és az vagy közvetlenül az alkalmazott árat befolyásolja, vagy például az ún. ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer („TNMM”) az eredménykimutatás egyes sorainak értékében jelenik meg. Az iránymutatás e tekintetben az egyedi vizsgálatok fontosságát hangsúlyozza.

Hatályban lévő APA határozatok

Az OECD szerint a hatályos APA (szokásos piaci ár előzetes adóhatósági megállapítása) határozatokban foglaltakat az adóalanyoknak javasolt megvizsgálni a tekintetben, hogy a recesszió az eredetileg alapul vett tényeket, körülményeket jelentősen módosította-e. Amennyiben ennek megítélésében bizonytalan, akkor az iránymutatás javasolja az adóhatóság mielőbbi megkeresését. A megkereséshez csatolni javasolt dokumentumokat, információkat részletesen ismerteti. Továbbá ajánlásokat tesz a pandémia időszakát is érintő jövőbeni APA megállapodások megkötésének módjaira vonatkozóan. Egyúttal kiemeli azt is, hogy amennyiben az adóhatóságnak ekkor még nem állnak rendelkezésére megfelelő adatok, információk a módosítás szükségességének, illetve mértékének megítélésére, akkor indokolt lehet azok elérhetőségét, rendelkezésre állását megvárni.

Andersen vélemény Az OECD irányelvei számos kérdésben nyújtanak hasznos, részben gyakorlati útmutatást, azonban a jelenleg hatályos magyar szabályozási környezethez képest bizonyos tekintetben eltérések mutatkoznak. Mindezek alapján célszerű lenne a jogalkotónak az idevonatkozó szabályozás átmeneti módosítását megfontolni annak érdekében, hogy a vállalkozások könnyebben alkalmazkodhassanak a COVID-19 által okozott transzferár kérdéseket is érintő bizonytalanságokhoz. Célravezető lenne a transzferár dokumentációk elkészítési határidejét követően egy szankció és pótlékmentes időszak meghatározása, amely során lehetőség nyílna a 2020. évi transzferár dokumentációkat és kapcsolódóan az érintett bevallásokat módosítani a már akkorra rendelkezésre álló 2020. évi összehasonlító adatok alapján.