Transzferár dokumentáció: újabb változások várhatók

Pár hónappal ezelőtt írtuk meg egyik cikkünkben, hogy a transzferár nyilvántartási kötelezettséggel kapcsolatos 2011. évi módosítások a 2012-es dokumentációk elkészítésekor már kötelezően alkalmazandók. A Nemzetgazdasági Minisztérium által 2013. március 5-én nyilvánosságra hozott jogszabálytervezet ezeket a szabályokat módosítaná ismét. A jogszabálytervezet legfontosabb pontjait az alábbiakban foglaltuk össze röviden.

  • A tervezet értelmében, amennyiben az összevonható szerződések alapján történő teljesítések értéke szokásos piaci áron nem haladná meg az 50 millió forintot az adóévben, akkor azokkal a szerződésekkel kapcsolatban nem kellene transzferár nyilvántartást készíteni. (A hatályos előírások értelmében az 50 millió forintos értékhatárt a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig kell kiszámítani és figyelembe venni a transzferár dokumentációs kötelezettség teljesítésekor, így ennek a módosításnak a bevezetése egyértelműen egyszerűsítéssel járna a társaságok számára.)
  • Az előző szabályhoz, azaz az 50 millió forintos értékhatárhoz kapcsolódó változtatás, pontosítás lenne az is, hogy ha a szerződés szerinti ellenértéket nem forintban határozzák meg a felek, akkor ezt az értéket a Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a szerződés megkötésének napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételévelkellene kiszámítani.
  • A jogszabálytervezet a kapcsolt felek közötti költség-átterhelésekkel összefüggésben is pontosítást vezetne be. A tervezet egyértelműsítené, hogy amennyiben nem főtevékenység keretében – harmadik független fél szolgáltatásnyújtása, termékértékesítése kapcsán – költségek átterhelése több kapcsolt társaság részére is történik, akkor az alkalmazott allokációs kulcs szokásos piaci jellégének alátámasztásaérdekében a transzferár nyilvántartás elkészítése továbbra is kötelező lenne.
  • A változtatások értelmében a nyilvántartást szerződésenként kellene elkészíteni – ideértve azt az esetet is, amikor egy szerződés alapján több ellenőrzött ügylet is megvalósul –, szerződés hiányában pedig ellenőrzött ügyletenként. (A 2012-ig hatályos szabályok alapján szerződésenkénti nyilvántartási kötelezettséget írt elő a PM rendelet, 2012-től pedig ügyletenként kellett a transzferár dokumentációt elkészíteni, így a mostani módosítással gyakorlatilag a korábbi szabályok kerülnének összevonásra.)

Az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásoktekintetében a jogszabálytervezet több módosítással is élne:

  • A tervezet hatályba lépésével ilyen jellegű szolgáltatásnak kizárólag a PM Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt szolgáltatásokminősülnének. A mellékletben szereplő szolgáltatás-csoportok (pl. információs-technológiai szolgáltatások, ingatlanügyletek) nem kerülnének módosításra – azaz sem bővítésre, sem szűkítésre –, azonban az egyes csoportokon belül felsorolt szolgáltatásokat a jogszabálytervezet kibővítené, így több szolgáltatás-típus esne bele az egyes szolgáltatási csoportokba.
  • Az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetében szokásos piaci haszonkulcsnak az ellenőrzött ügylettel érintett kapcsolt fél által alkalmazott haszonkulcs, de legfeljebb a 3% és 10% közötti tartományba eső haszonkulcs minősülne. (A hatályos szabályok alapján a szokásos piaci haszonkulcs a 3% és 7% közötti tartományba eső haszonkulcs.)
  • A jogszabálytervezet az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások fogalmát is módosítaná. Ezentúl főtevékenységnek a funkcionális elemzésben meghatározott főtevékenységet kellene tekinteni.

A tervezet a legjelentősebb módosítást a beszámoló szintű adatokat tartalmazó adatbázisok (pl. AMADEUS, TÁSA adatbázis) alkalmazásakapcsán eszközölné. Az előírások értelmében a szűrést egy előre meghatározott lépéssorozat (kvantitatív és kvalitatív kutatás) mentén kellene megvalósítani, amitől a társaságok csak indokolt esetben térhetnének el. Ez a módosító javaslat tehát egyértelműen szigorítaná a korábbi előírásokat, és egyben költségesebbé is tenné a transzferár nyilvántartások elkészítését, ugyanis a piacon jelenleg a szűrési lépéssorozatnak teljes mértékben megfelelő adatbázisnak egyedül az AMADEUS tekinthető, aminek alkalmazása mind a társaságok, mind pedig a tanácsadók számára jelentős többletköltséggel jár.

OrienTax vélemény

Vitán felül áll, hogy jelenleg a legjobb és legkomplexebb szűréseket az AMADEUS adatbázis alkalmazásával lehet végezni és szintén tény, hogy az adóhatóság is egy ideje már ezt alkalmazza, így a jogszabály ilyen jellegű módosítása még érthető és logikus is lenne. Ugyanakkor az AMADEUS adatbázis nagyságrendekkel drágább, mint bármely elérhető konkurense a piacon, így ennek kötelező alkalmazása számos, relatívan kisebb ügylet esetében értelmetlenül költségessé tenné a transzferár dokumentációs előírásoknak való megfelelést. Mindez a jogszabály alapelvével is ellentétes amely jelenleg kimondja, hogy az adózótól nem várható el, hogy aránytalanul nagy költséget fordítson a nyilvántartás elkészítésére. Szintén nem tartjuk jó gondolatnak, hogy a jogalkotó a jogszabály-módosítással egy adott piaci szereplőnek (illetve az azt alkalmazó, erre szakosodott tanácsadócégeknek) ilyen típusú piaci előnyt biztosítson.