Beutazási szabályok személyforgalomban

A 2020.09.21-től hatályos legfontosabb beutazási szabályok a személyforgalomban:

1. Az új jogszabály a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet. A szabályozás állampolgárság alapú, megszűnnek az országok szerinti (zöld, sárga, piros) besorolások.

További módosításokat hozott a 432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet, amelyeket pirossal emeltünk ki.

2. A MAGYAR állampolgárokra von.ó szabályok:

2.1 A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik[1],

– aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és az ő családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve

– aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

2.2 A rendelet hatálya nem terjed ki arra a személyre, aki

– teherforgalomban lép be, vagy

– diplomata, vagy

– a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

2.3 Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az   illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, az érintett 10 napig hatósági házi karanténba kerül, ha van magyar lakóhelye vagy tartózkodási helye. Ha nincs ilyen, akkor kijelölt karanténba.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt felmentés megadása érdekében.

Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantén alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

2. tesztként nem lehetséges nem Magyarországon kiállított tesz eredmény felhasználása!

3. A külföldikre von.ó szabályok (azaz, akik a 2.1 szerint nem esnek a magyar állampolgárokkal egyező elbírálás alá):

3.1 Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

3.2 Kivétel a főszabály alól: Méltányossági kérelem

A külföldiek az illetékes rendőri szerv által kiadott méltányossági kérelem keretein belül léphetnek be. A méltányossági kérelem feltételei és módja (ld. elektronikus nyomtatvány – Ügyfélkapu, Cégkapu, rendőrségi honlapon keresztül) a korábbi szabályozással azonosak.[2]

A külföldről engedéllyel belépő egészségügyi ellenőrzésre kerül, amelyet tűrni köteles.

COVID-19 fertőzés esetén nem léphet be, egyéb esetben 10 napra kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt felmentés megadása érdekében.

Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantén alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

2. tesztként nem lehetséges nem Magyarországon kiállított tesz eredmény felhasználása!

4. Kivételek a főszabály alól:

4.1 Kapcsolt vállalkozások vezető tisztségviselői és munkavállalói

A külföldről érkező személy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről[3] Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet,haolyan belföldi vagy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott külföldi államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll.

A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az érintett személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

4.2 Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések

Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Ha a magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során az előbbiek szerinti indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, e memo 2.3 pontjában írtak szerint kell eljárni.

Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során az előbbi indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a jelen memo 3.2 pontja szerint kell eljárni.

5. FYI A katonai konvojokra, tranzitáthaladásra, szomszédos országokra (24 óra időtartamra és a határtól 30 km-es limit), a sportolókra és sport szakemberekre, kulturális és sport eseményekre további szabályok vannak.


[1] FYI Van még 2 további kategória a hivatásos sportolókra és sportszakemberekre, kulturális intézmény munkavállalóira (amelyeket relevancia hányában nem részleteztünk).

[2] Amennyiben a részletszabályokról összefoglaló szükséges, kérjük jelezzék.

[3] 33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról jelenleg azt mondja, hogy a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti üzleti célú utazás keretében bármely állam területéről érkező személy beléphet Magyarország területére. AZ ORSZÁGOK KÖRE IDŐRŐL-IDŐRE VÁLTOZHAT.