Időszakos elszámolású ügyletek új áfa szabályai 2016. január 1-jétől

Ahogyan azt már korábbi hírleveleinkben többször érintettük, 2016. január 1-jével minden adózóra egységesen alkalmazandó lesz az Áfa tv. új szabályrendszere az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozóan. Az új szabályrendszer – melynek legfontosabb elemeit az alábbiakban elevenítjük fel – meglehetősen bonyolult, és minden bizonnyal számos értelmezési kérdést felvet majd a gyakorlatban. 

A könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadási szolgáltatást nyújtó alanyok már 2015. július 1-je óta alkalmazzák az időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó új áfa szabályokat, azonban 2016. január 1-jétől már minden adóalany köteles lesz az új szabályoknak megfelelni a számlázási és elszámolási gyakorlata során. Az érintett ügyletköröket és a főbb új szabályokat foglaljuk össze a következőkben.

Az érintett ügyletkörök

Az új szabályok a következő esetekre vonatkoznak:

  • ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás időszakonkénti elszámolásában állapodnak meg (pl. amikor nem látható előre, hogy pontosan mennyi termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás fog megvalósulni, ezért a felek megállapodnak, hogy időszakonként elszámolnak egymással)
  • ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás időszakonkénti fizetésében állapodnak meg (pl. bérleti jogviszonyok)
  • ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg (pl. átalánydíjas szolgáltatások).

Az új főszabály

Az új főszabály szerint a nevezett ügyletkörök esetében a teljesítési időpont az adott elszámolási időszak utolsó napja (szemben a még 2015. december 31-ig hatályos jelenlegi szabállyal, amely szerint a teljesítési időpont azon ellenérték esedékessége, amelyre az adott időszak vonatkozik). Azonban, ahogyan az alábbiakból is kiderül, a főszabály lesz az, ami a gyakorlatban valószínűleg a legritkábban fordul majd elő, míg a következőkben ismertetett kivételek várhatóan lefedik majd az időszakos elszámolású ügyletek zömét.

A kivételek

  • A teljesítési időpont a számla kelte – ha az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla (vagy a nyugta) kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi (pl. ha egy február havi díj január 25-én kiállított számla alapján február 10-ig esedékes, akkor január 25. a teljesítési időpont).
  • A teljesítési időpont a fizetési határidő, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap – ha a fizetési határidő (azaz az ellenérték esedékessége) az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik (pl. ha a március havi díj április 10-ig esedékes, akkor április 10. a teljesítés időpontja, ha azonban június 15-ig esedékes, akkor a teljesítés időpontja május 30.).

A kivétel szabályokat megvizsgálva, a főszabály alá az a két eset tartozhat, amikor i) pontosan az adott elszámolási időszak utolsó napjára esik a számla esedékessége, illetve ii) ha a fizetés esedékessége megelőzi ugyan az időszak utolsó napját, de a számla (nyugta) az időszak utolsó napjáig nem kerül kiállításra. A fentiek alapján látható, hogy a gyakorlatban a főszabály lesz valójában inkább a kivételes eset.

Előlegfizetés

Megjegyezzük, hogy míg a 2015. december 31-ig hatályos előírások szerint az előleg időszakos elszámolás esetén nem értelmezhető – hiszen egy adott ügylet vonatkozásában bármely fizetési határidő Áfa tv. szerinti teljesítési időpontnak minősül –, addig 2016. január 1-től már az időszakos elszámolású ügyletek bizonyos eseteiben szóba jöhet az előlegfizetés, hiszen előfordulhat, hogy az ellenértékét részben vagy egészben megfizetik a teljesítés időpontja előtt. Az előleg értelmezése az időszakos ügyletek esetén meglehetősen bonyolult, és azt a szerződéses feltételek, és a számlázási/ fizetési körülmények tükrében esetenként szükséges vizsgálni.

Hatályba lépés, átmeneti szabályok

A fentiek szerinti szabályrendszer 2016. január 1-jével lép hatályba (kivéve a már említett adózói kört, akik tehát 2015. július 1-je óta alkalmazzák azt), és az olyan 2015. december 31. napját követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetési határidő és a számla kelte is 2015. december 31. napját követő időpont.

Egy példával érzékeltetve: amennyiben például az elszámolási időszak 2016. január 1. és 31. napja közötti időszak, a fizetési határidő pedig 2016. január 10. napja, ám a szolgáltatásnyújtó a számlát már 2015. december 31. napján kiállítja, úgy az Áfa tv. 2015. december 31. napjáig hatályos szabályait kell alkalmazni, vagyis a teljesítés időpontja ebben az esetben a fizetési határidő (2016. január 10.) napja. Ha pedig ugyanebben az esetben a szolgáltatásnyújtó a számlát 2016. január 2. napján állítja ki, úgy az új előírások alkalmazandóak, vagyis a teljesítés időpontja a számla kelte (2016. január 2.) lesz.