A látvány-csapatsportok támogatását érintő változások

Hamarosan hatályba lépnek a látvány-csapatsportok társasági adókedvezményét érintő törvényi változások, továbbá a közelmúltban a támogatás felhasználását, ellenőrzését, elszámolását szabályozó kormányrendeletet is több helyen szigorították.

Társasági adókedvezmény változása a 2013/14-es támogatási időszaktól

Több korábbi hírünkben is beszámoltunk róla, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény látvány-csapatsport támogatást érintő rendelkezéseiben jelentős változtatásokat eszközölt a törvényalkotó, amely változások 2013. május 19-ével lépnek hatályba. Fontos megjegyezni, hogy e változásokat első alkalommal a 2013/14-es támogatási időszakra benyújtott új, – a 2013. július 1-jétől 2014. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó – sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni. Ennek megfelelően javasolt, hogy amely támogató szervezet még részesedni kíván a sporttámogatás korábbi, 10 és 19 százalékos adókulcsnak megfelelő adóelőnyből (a módosítások következtében 2,5 – 4,75 %-osra csökkentett adóelőny helyett), mielőbb kössön támogatási szerződést a támogatást még befogadni képes sportszervezetekkel.

A támogatás felhasználását, adminisztrációját szabályozó kormány-rendelet változásai

A 2013. május 9-én megjelent a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) kormányrendelet módosításáról szóló 134/2013 számú kormányrendelet, amely több lényeges, még a 2012/13-as időszak felhasználását, elszámolását is érintő változást tartalmaz. A módosítások szintén 2013. május 19-én lépnek hatályba. A főbb változások a jogcímek, aljogcímek közötti módosításokat, átcsoportosításokat, az elszámolást, valamint a közzétételi kötelezettséget érintő szabályokra vonatkoznak:

  • A támogatási jogcímek közötti módosítást – a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – a támogatási időszak során mindössze egy alkalommal kérelmezheti a támogatott szervezet.
  • További kiegészítés, hogy a módosítás nem irányulhat a jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására.
  • Támogatási jogcímeken belüli aljogcímekre átcsoportosítás – ugyancsak a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – a támogatási időszak során legfeljebb három alkalommal kérelmezhető a jóváhagyást végző szervezettől, aki 15 napon belül dönt az elfogadásról vagy elutasításról. A támogatási jogcímen belüli módosítás legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel kérhető.
  • A meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során támogatási jogcímek közötti vagy támogatási jogcímen belüli módosítás nem kérhető, kivéve jelenértéken legalább 10 millió Ft értékű, sportcélú fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén, legfeljebb 1 alkalommal.
  • A támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolásta támogatási időszak lezárultát követő 30 napon belül be kell nyújtani az ellenőrző szervezethez a szöveges szakmai beszámolóval és az összesített táblázattal együtt. Az ellenőrző szervezet az elszámolás beérkezésétől számított 90, részelszámolás esetén 45 napon belül dönt az elszámolás részbeni vagy teljes elfogadásáról vagy elutasításáról. (Erre korábban 60, illetve részelszámolás esetén 30 nap állt rendelkezésére az ellenőrző szervezetnek.)
  • Ha az ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során – ide értve a helyszíni ellenőrzést is – azt állapítja meg, hogy nem teljesült a sportfejlesztési programban vállalt kötelezettségek egy része vagy nem tud a szervezet a felhasznált támogatás összegével szabályszerűen elszámolni, a jogosulatlanul igénybe vett – jegybanki alapkamattal növelt összegű – támogatást 50%-os mértékkel növelt összegbenköteles az állam részére megfizetni.
  • A közzétételi kötelezettséget érintő szigorítás, hogy nem bocsátható ki támogatási igazolás mindaddig, amíg a sportszervezet nem igazolja, hogy jóváhagyott sportfejlesztési programját honlapján közzétette.