Garanciális javítások – döntött az Európai Bíróság

Érdekes hozzáadottérték-adó (héa) ügyben hozott határozatot 2022 februárjában az Európai Bíróság. A döntés hatással lehet azon esetek áfa szempontú megítélésére, ahol a garanciális áruk vevője úgy dönt, hogy saját maga vagy alvállalkozók útján végzi el ezen áruk javítását, majd kiterheli a javítási költségeket a beszállítóra.

A C-605/20. számú (Suzlon Wind Energy Portugal) eset szerint egy portugál társaság szélturbinákat szerzett be Indiában letelepedett csoportvállalatától. Az értékesített termékekre a szállító kétéves jótállást vállalt, amely az alkatrészek, a javítások és a kapcsolódó szállítási költségek megtérítésére terjedt ki, míg a hibás alkatrészek kicseréléséhez szükséges munkaerő költsége a vevőt terhelte. Sajnálatosan a jótállási idő alatt a turbinák lapátjai megrepedtek, így javításra, illetve cserére szorultak. A portugál vevő és az indiai eladó ezt követően egy külön szolgáltatási szerződést kötött, amelyben megállapodtak, hogy a cserelapátokat az eladó szállítja ugyan, de a vevő gondoskodik a javításhoz szükséges berendezésekről, alkatrészekről, és a javítással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéről.

A vevő a javításokat elvégezte, és az ehhez vásárolt anyagokhoz, illetve igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó hozzáadottérték-adót levonta. Ezt követően a felmerült költségeket „terhelési értesítések” útján átterhelte a csoporttag indiai eladó részére, amelyeken sem héát, sem adómentességi jogalapot nem tüntetett fel.

Álláspontja szerint a terhelési értesítőkben szereplő költségei a szállító jótállásának teljesítése érdekében merültek fel, csupán egyszerű költségátterhelésekről van szó, az ügyleteken hasznot sem realizált, így azok nem minősülnek a héa-szabályozás értelmében ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak. Ennek megfelelően fizetendő adót sem állapított meg az ügyletek vonatkozásában.

A portugál adóhatóság álláspontja szerint azonban a portugál vevő a szolgáltatási szerződés alapján saját nevében, ellenérték fejében szolgáltatást nyújtott az indiai eladónak, így a szolgáltatások a héa hatálya alá tartoznak, és a kérdéses esetben a terhelési értesítőkben feltüntetett ellenértéket héa terheli.

Az Európai Bíróság osztotta a portugál adóhatóság álláspontját. Ítéletének meghozatala során a garanciális javításra vonatkozóan külön megkötött szolgáltatási szerződésnek, az abban részletezett javítási és csereszolgáltatásoknak, a terhelési értesítőkön feltüntetett szövegezésnek és a portugál társaság számviteli elszámolási gyakorlatának tulajdonított kiemelt jelentőséget. A Bíróság kiemelte továbbá, hogy a jótállás fennállása akkor lenne hatással az ügylet megítélésre, ha a szolgáltató portugál társaság más nevében (ti. az indiai szállító) és javára járt volna el, így a beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat átmenő tételként kezelte volna, és nem vonta volna le az előzetesen felszámított adót. Ebben az esetben fel kellett volna tüntetnie a megrendeléseken és a számlákon azon társaság nevét, amelynek javára a termékeket beszerezték, és a munkákat elvégezték. Az EUB hozzátette, hogy az ellenérték fejében történő szolgáltatásnyújtás független az adóalany esetleges nyereségének hiányától és a szolgáltatás tárgyát képező termékekre vonatkozó jótállás fennállásától.

A döntés alapján az adóalanyoknak érdemes lehet átgondolni saját garanciális javításokra vonatkozó gyakorlatukat: a jótállással kapcsolatos költségeik átterhelése, megtérítése a jelenlegi adóhatósági értelmezésnek és gyakorlatnak megfelelően áfa körön kívüli tranzakciónak vagy a Suzlon Wind-esettel való hasonlóság okán inkább áfa-köteles szolgáltatásnyújtásnak minősül-e.