2013-as adócsomag V. – Adózás rendje, Számvitel

ADÓZÁS RENDJE

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai egyrészt adminisztrációs könnyítéseket céloznak meg. A tervezett változások közül kiemelhető, hogy jelentősen módosulnak a feltételes adómegállapítás szabályai.

Kötelező képviselet

A módosítás megteremti a kötelező képviselet intézményét az adó feltételes megállapítására irányuló, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló, a szokásos piaci ár megállapítására irányuló és az adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter előtt felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján indult eljárásban. Ezekben az esetekben kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő képviseletével járhat el az adózó, kivéve ha a magánszemély maga, vagy az egyéb adózó vezető tisztségviselője az említett szakképesítések közül valamelyikkel rendelkezik.

Feltételes adómegállapítás

Módosulnak a feltételes adómegállapítás szabályai:

 • A tartós feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának időtartamát a Javaslat 3 év helyett a kérelem benyújtásának adóévére, valamint az azt követő 2 adóévre állapítaná meg.
 • A Javaslat alapján, amennyiben az adózó a kérelem benyújtásának időpontjában nem felelt meg a tartós feltételes adómegállapítás feltételeinek (megelőző adóévben az átlagos foglalkoztatotti létszáma legalább 200 fő, vagy az előző adóévi mérlegfőösszege legalább 1 milliárd forint), a feltételes adómegállapítás csak a jövőbeli jogszabályi változások figyelembe vételével alkalmazható – vagyis a határozat „tartóssága” elveszik.
 • A Javaslat szerint a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságát ajövőbeli jogszabályváltozás csak akkor érintené, ha a változás érdemi.
 • Megszűnik a kötelező ellenjegyzés, 2013. január 1-jétől azonban a feltételes adómegállapítási eljárásban a képviselet kötelező lesz.
 • A módosítás értelmében a feltételes adómegállapításért fizetendő díj mértéke 2013. január 1-jétől nem a jogügylet tárgya ügyleti értékétől függően kerül meghatározásra, hanem a feltételes adómegállapítással érintett adózók számától függően, sávos rendszerben (pl. a kérelmező és egy, konkrétan meghatározott személy esetén 3 millió forint).
 • Új elemmel bővül a 75%-os díjvisszafizetés esetköre, melynek értelmében a feltételes adómegállapítási eljárás megszüntetése esetén – a díj meg nem fizetésének kivételével – a megfizetett díj 75%-ának visszautalásáról kell intézkedni ( a hatályos szabályok szerint díjvisszafizetésre csak a kérelem elutasítása esetén kerülhetett sor).
 • Egyértelműsítésre kerül, hogy a feltételes adómegállapítási határozat főszabály szerint a kérelem benyújtásakor hatályos (érvényes) jogszabályok alapján kerül elbírálásra, kivéve, ha a kérelem benyújtását követően, de a határozat kiadmányozását megelőzően a feltételes adómegállapítást érdemben érintő jogszabályváltozás következik be. Ebben az esetben ugyanis mindkét időállapot szerint megállapításra kerül a feltételes adómegállapítás.
 • A fellebbezés, illetve a kiegészítés, kijavítás iránti kérelmek után 2013. január 1-jétől már nem illetéket, hanem díjat kell fizetni: a fellebbezés díja 100 ezer forint, a kiegészítés, kijavítás díja 15 ezer forint.
 • A feltételes adómegállapítás időbeli hatályának kiterjesztése mint jogintézmény megszűnik, illetve a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásként hasonló tartalommal újraszabályozásra kerül.

Önellenőrzésre történő felhívás

A Javaslat bevezeti az önellenőrzésre történő felhívás intézményét. Ennek lényege, hogy amennyiben az adóhatóság szerint a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély bevallásának adatai és az adóhatóság adatai alapján a magánszemély terhére eltérés mutatkozik, az adóhatóság a magánszemélyt önellenőrzésre hívhatja fel a mutatkozó eltérést alátámasztó adatok megküldésével. A felhívás közlésétől számított 30 napon belül a magánszemélynél az érintett időszak és adónem tekintetében ellenőrzés nem kezdhető. A felhívás alapján az önellenőrzés végrehajtása nem kötelező, elmulasztása miatt mulasztási bírság nem szabható ki.

Adminisztrációt érintő könnyítések

 • Az adóhatósági igazolások ügyintézési határideje 8 napról 6 napra csökken.
 • A minősített adózói adatbázisban szereplő adózók esetében, ha azt az adózó kéri, a fizetési könnyítési kérelmek ügyintézési határideje 30 napról 15 napra csökken.
 • A javaslat egyszerűsíti a biztosítotti jogviszony bejelentését a közlendő adatok körének szűkítésével.
 • Megszűnik az egyszerűsített bevallás visszaküldésének kötelezettsége.

Hatásköri változások

 • A NAV integrációjának következményeként megváltozó hatásköri szabályoknak megfelelően az energiaadót, a népegészségügyi termékadót és a környezetvédelmi termékdíjat érintő adóztatási feladatokat a NAV adóztatási szerve látná el a továbbiakban.
 • A vámhatóság hatáskörében csak egyes meghatározott feladatok maradnának (pl. az energiaadó kapcsán az importálás esetén alkalmazandó kivetéses adózással összefüggő ügyek, a környezetvédelmi termékdíj esetében egyes operatív ellenőrzési feladatok, valamint bizonyos esetekben a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékkal kapcsolatos hatósági eljárás).
 • 2013. január 1-jét követően a tűzvédelmi hozzájárulással kapcsolatos elszámolási feladatokat a NAV látja el. A NAV-hoz kell teljesíteni a 2013-ban esedékes tűzvédelmi hozzájárulással kapcsolatos bevallási és fizetési kötelezettséget is.

SZÁMVITEL

A számviteli szabályokat érintő legfontosabb törvényjavaslatok leginkább könnyítéseket fogalmaznak meg a társaságok számára.

Jelentős összegű hiba

Változnának a jelentős összegű hiba számítására vonatkozó szabályok. Jelenleg a Számviteli tv. értelmében jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-t, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. A módosítás szerint azonban az 1 millió forintot el nem érő hiba akkor sem minősülne jelentősnek, ha az egyébként a mérlegfőösszeg 2%-át meghaladná.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Hatályon kívül helyeznék a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba fogalmát és az ehhez kapcsolódó ismételt beszámoló-közzétételi kötelezettséget, mely eddig a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén volt előírás.

Halasztott bevétel-elszámolás

A támogatásból beszerzett, illetve a térítés nélkül kapott eszközökhöz a számvitelben kapcsolódó halasztott bevétel-elszámolás során a felújításokhoz, felértékelésekhez kapcsolódó többletértéket nem kell figyelembe venni a feloldáskor. Nem kell továbbá figyelembe venni a hasznos élettartam változását sem.

CÉGTÖRVÉNY

A Cégtörvény tervezett módosításai közül a kényszertörlési eljárással kapcsolatosakat emeljük ki.

Az állami adóhatóság értesítése alapján a cégbíróság – legkésőbb az értesítést követő 15 munkanapon belül – megszűntnek nyilvánítja azt a céget, amelynek adószámát jogerősen törölték. A megszűntnek nyilvánítás alapján a cégbíróság elrendeli a cég kényszertörlési eljárását.

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos módosítások:

 • Amennyiben a kényszertörlési eljárás elrendelésére végelszámolásban kerül sor, a volt végelszámolót továbbra is terheli az adóhatósággal való együttműködés kötelezettsége.
 • Egyértelművé teszi a Javaslat, hogy a kényszertörlési eljárás alatt a céggazdasági tevékenységet nem végezhet.
 • A kényszertörlési eljárás kezdő és befejező időpontjáról a cégbíróság haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot.
 • A kényszertörlési eljárás során a vezető tisztségviselő, vezető tisztségviselő hiányában a volt végelszámoló köteles az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adókötelezettségeket, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal,számviteli beszámolót készíteni, majd a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni. Az ilyen módon elkészített számviteli beszámolót nem kell a jóváhagyásra jogosult testületnek elfogadnia.