2015-ös adócsomag I. – Társasági adó

A társasági adó jelenleg hatályos előírásait az előterjesztett módosítási javaslat több ponton is érinti. A javasolt módosítások több esetben jelentős változásokat eredményezhetnek elsősorban a kapcsolt vállalkozások körét és a kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciókat, az elhatárolt veszteség felhasználását, a K+F tevékenységhez kapcsolódó kedvezményeket, valamint az előadó-művészeti tevékenység, a filmalkotás, illetve a látvány‑csapatsportok támogatásának rendszerét érintően.

Kapcsolt vállalkozások fogalmának javasolt módosítása

A törvényjavaslat értelmében várhatóan bővülni fog a kapcsolt vállalkozások fogalma. A javaslat szerint ugyanis kapcsolt vállalkozási viszony jönne létre az adóalany és más személy között, ha a felek között az ügyvezetés egyezőségére (az ügyvezető vagy ügyvezetők személyének egyezőségére) tekintettel az üzleti és a pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

Elhatárolt veszteség felhasználását érintő javasolt korlátozások

A korábban bevezetett korlátozásokat követően a módosítási javaslat több ponton is tovább korlátozná az elhatárolt veszteség felhasználásának lehetőségét. A vonatkozó módosítási javaslatok az alábbiak szerint foglalhatók össze:

  • A 2014. évben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett és korábban fel nem használt elhatárolt veszteség a keletkezés évében hatályos, illetve eltérő üzleti éves adózók esetében a 2014-es adóévben keletkezett elhatárolt veszteség a 2014. december 31‑én hatályos szabályok szerint, de legfeljebb a 2025. december 31-ét magába foglaló adóév utolsó napjáig lenne felhasználható.
  • A 2015. adóévtől kezdődően keletkező elhatárolt veszteséget a veszteség keletkezését követő öt adóévben használhatnák fel az adózók.
  • A jogutód társaság az átalakulás (ideértve az egyesülést és szétválást is) útján átvett elhatárolt veszteséget adóévenként legfeljebb olyan arányban használhatná fel, amilyen arányt a jogutód társaság átalakulást követően tovább folytatott tevékenységéből származó bevétel a jogelőd által az átalakulást megelőző három adóévben azonos tevékenység keretében elért átlagos bevételben képvisel. E rendelkezések nem érintenék azt az esetet, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult.
  • Többségi befolyásszerzést követően a megszerzett társaság adóévenként legfeljebb olyan arányban használhatná fel a többségi befolyásszerzést megelőzően keletkezett elhatárolt veszteségét, amilyen arányt a megszerzett társaság többségi befolyásszerzés megtörténtét követően tovább folytatott tevékenységéből származó bevétele a többségi befolyásszerzést megelőző három adóévben azonos tevékenysége keretében elért átlagos bevételében képvisel.

A K+F tevékenységhez fűződő kedvezményeket érintő módosítási javaslatok

A módosítási javaslat alapján a jövőben a társasági adó rendszerében saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységnek kizárólag az a kutatás-fejlesztési tevékenység minősülne, amelyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal előzetesen annak minősít.

Az előadó-művészeti tevékenység, a filmalkotás és a látvány-csapatsportok támogatási rendszerének átalakítását célzó módosítási javaslatok

A javaslat az előadó-művészeti tevékenység, illetve szervezetek, a filmalkotások és a látvány-csapatsportok jelenleg működő támogatási rendszerének fenntartása mellett ugyanazon célok támogatására egy új, átmenetileg biztosan párhuzamosan működő rendszert kíván bevezetni. Az új javaslat kimondott célja, hogy az ilyen jellegű támogatások ne az adózás előtti, hanem az adózás utáni eredményt befolyásolják számvitelileg, ezáltal azon multinacionális vállalatok, akik eddig a számviteli elszámolás kedvezőtlensége miatt nem nyújtottak ilyen támogatást szintén vehessenek részt a rendszerben.

A javaslat alapján a társasági adó alanyai jogosultak lennének az előadó-művészeti tevékenység, illetve szervezetek, a filmalkotások és a látvány-csapatsportok támogatásának céljából rendelkezni a társaságiadó-előleg, társaságiadóelőleg-feltöltés, illetve társasági adó formájában megfizetett adójuk kedvezményezett célra történő felhasználásáról. Az adózók legfeljebb a fizetendő adóelőlegük 50%-át, adóelőleg-feltöltési kötelezettségük, illetve társasági adójuk legfeljebb 80%-át ajánlhatnák fel e formában a kedvezményezett célok támogatására. A felajánlott összegeket az állami adóhatóság az adózó által benyújtott támogatási igazolások és egyéb adminisztratív feltételek teljesülése esetén utalná át a támogatni kívánt szervezetek részére. Abban az esetben, ha az adóhatóság azt állapítaná meg, hogy a kedvezményezett célra felajánlott összeg meghaladja a kiállított igazolásban szereplő összeget, az adóhatóság a különbözetet, de legfeljebb az igazolásban szereplő összeg 2%-át – a támogatott céltól függően – a jóváhagyó szervezetnek utalná át.

A látvány-csapatsport támogatása esetén a felajánlott adó összegének 12,5%-a kiegészítő támogatásnak minősülne, amelyet az adózó támogatási vagy szponzorációs szerződés keretében ajánlhatna fel a támogatni kívánt szervezetek részére. Szponzorációs szerződés esetében a felajánlott adó kiegészítő támogatásnak minősülő része az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélküli ellenértékét képezné.

Az adózó a kedvezményezett célra felajánlott adó összege, de legfeljebb az éves társaságiadó-fizetési kötelezettségének 80%-a után adójóváírásra lenne jogosult. Az adójóváírás mértéke 7,5% lenne abban az esetben, ha az adózó a társaságiadólelőeg-fizetési, illetve társaságiadóelőleg-feltöltési kötelezettsége terhére rendelkezik az adóról, míg az adófizetési kötelezettség terhére történő felajánlás esetén adójóváírás mértéke 2,5% lenne. Az adójóváírást az adóhatóság az adózó társaságiadó-folyószámláján kötelezettséget csökkentő tételként írná jóvá. Az adójóváírás összege mint egyéb bevétel az adózó adómentes bevételét képezné.

Az adózók a javaslat átmeneti rendelkezései értelmében az adójuk, illetve adóelőlegük kedvezményezett célokra történő felajánlásáról már 2015 januárjától rendelkezhetnének. Ugyanazon adóév vonatkozásában az adózók nem élhetnének az előadó-művészeti tevékenység, illetve szervezetek, a filmalkotások és a látvány-csapatsportok jelenleg működő támogatási rendszeréből származó adókedvezmény, illetve a kedvezményezett célokra történő adófelajánláshoz kapcsolódó adójóváírás igénybevételével.

Egyéb módosítási javaslatok

  • A javaslat bevezetné a felsőoktatási intézmények támogatásához kapcsolódó társaságiadó-alap kedvezményt. A javasolt konstrukció szerint a felsőoktatási támogatási megállapodás keretében biztosított támogatás elismert ráfordításnak minősülne, továbbá az adózó a megállapodás alapján biztosított támogatás összegének 50%-áig a támogatás évében adóalap-kedvezményt vehetne igénybe.
  • A jövőben a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint keletkezett üzleti vagy cégértékre az adózók évi 10%-os mértékű társasági adó szerinti értékcsökkenést számolhatnának el.
  • A javaslat alapján a jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása során a jelenleg hatályos szabályozással ellentétben az összes bevételt csökkentő tételként nem lehetne figyelembe venni az eladott áruk beszerzési értékét, valamint a közvetített szolgáltatások értékét.
  • A módosítási javaslat a kapcsolt vállalkozások között folytatott ügyletek során alkalmazott elszámolóárak alátámasztását szolgáló adatbázisszűrések torzító hatásának csökkentése érdekében további statisztikai szűkítés elvégzését írná elő, amennyiben e szűkítést bizonyos szempontok (így például a funkcióelemzés, a minta elemszáma vagy a szélsőértékek) alapján indokolt.
  • A módosítási javasat értelmében az adózó – a korábbi korlátok érvényben tartása mellett – bármely általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy után érvényesíthetné a vonatkozó adóalap-kedvezményt.
  • A javaslat értelmében nem keletkezne telephelye a külföldi ingatlanbefektetési alapoknak a tulajdonukban álló belföldi ingatlanok esetében sem. A módosítás külföldi és a hazai ingatlanbefektetési alapok közötti korábbi hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére szolgál.

FIGYELMEZTETÉS: Jelen hírlevelünkben csak a legfontosabb várható változásokat mutattuk be, a törvényjavaslat egyéb javaslatokat is tartalmaz.