2016. január 1-jétől átalakul az adóhivatal és tovább módosulnak az adótörvények

Az Országgyűlés 2015. december 1-jén elfogadta az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló törvényt. Az elfogadott változásokat jelen hírlevelünkben foglaltuk össze.

A NAV átalakításához kapcsolódó módosítások

A módosítás értelmében a NAV 2016. január 1-jétől – a jelenlegi háromszintű kormányhivatal helyett – kétszintű központi hivatallá alakul át, amelyet az erre kijelölt államtitkár fog vezetni. A módosítás nyomán az eddig önállóan működő adóigazgatás gyakorlatilag integrálásra kerül a Nemzetgazdasági Minisztériumba.

A régiós szint megszüntetésével a NAV a feladatait központi szervei és területi szervei útján látja majd el a jövőben. A NAV központi szervei az ún. Központi Irányítás és a Bűnügyi Főigazgatóság, míg a területi szervei a megyei adó- és vámigazgatóságok, a NAV területi nyomozó szervei, valamint a Fellebbviteli Igazgatóság lesz.

Abban nem lesz változás, hogy az adóigazgatási és bűnügyi (nyomozati) eljárások a jövőben is el fognak egymástól különülni.

A fenti struktúra alapján az adó- és vámigazgatási eljárás a következőképpen fog működni:

  • Abban nem lesz változás, hogy az adózók az általános adó- és vámügyeiket továbbra is a megyei adó- és vámigazgatóságokon (és azok kirendeltségein) intézhetik majd, illetve az elsőfokú adó- és vámügyek is ezen a szinten fognak megindulni.
  • A megyei adó- és vámigazgatóságok döntései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket a jövőben – tekintettel arra, hogy a regionális adó és vám főigazgatóságok megszűnnek – az újonnan létrehozott Fellebbviteli Igazgatóság fogja elbírálni, amely döntés ellen – hasonlóan a jelenlegi rendszerhez – bírósági felülvizsgálatot és/vagy a Központi Irányításhoz benyújtott felügyeleti intézkedés iránti kérelmet lehet majd benyújtani.

Az adózás rendjét érintő változások

Felügyeleti intézkedés

Fontos változás, hogy 2016. január 1-jétől nem lehet majd a Nemzetgazdasági Miniszterhez felügyeleti intézkedés iránti kérelmet benyújtani, tekintettel arra, hogy ezen rendkívüli jogorvoslati formát a Miniszter kizárólag csak hivatalból rendelhet majd el. A Miniszterhez benyújtott kérelmek ebből következően érdemi vizsgálat nélkül elutasításra fognak kerülni.

Becslési eljárás

Az ún. vagyonosodási vizsgálatok esetén alkalmazható becslési eljárás szabályai szigorodnak. A jövőben a becslési eljárást kizárólag csak abban az esetben lehet majd alkalmazni, ha a nyomozóhatóság részéről fennáll a (1) vagyon elleni, (2) a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni, (3) a költségvetést károsító bűncselekmények, (4) a pénzmosás, valamint (5) a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények elkövetésének a gyanúja.

A becslési eljárással kapcsolatos új szabályokat a 2016. január 1-je után indult eljárásokban kell majd először alkalmazni.

Egyéb adótörvény-változások

Társasági adó – sporttámogatás pénzügyi teljesítésének bejelentési kötelezettsége

Kedvező változás, hogy a jelenleg hatályos 8 napról 30 napra növekszik a látványcsapatsport alaptámogatás és kiegészítő támogatás pénzügyi teljesítésének adóhatóság felé történő bejelentésének határideje. Egyúttal a bejelentés jogvesztő jellege is megszűnik.

Az új bejelentési szabályt első alkalommal a 2015-2016-os támogatási időszakra a 2016. január 1-jét követően benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával összefüggésben kell alkalmazni.

A módosításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezés szerint a 8 napos jogvesztő határidő elmulasztásával összefüggő jogkövetkezmények alól kérelemre az adózó mentesülhet.

Helyi iparűzési adó – K+F adókedvezmény

A helyi adó törvény idén ősszel korábban elfogadott módosítása szerint az önkormányzatoknak 2016‑tól kezdődően lehetőségük lesz egy új típusú adókedvezmény bevezetésére. Az önkormányzatok döntése alapján a helyi iparűzési adó csökkenthető lesz az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel.

A jelenlegi törvénymódosítás az új K+F kedvezmény igénybevételének feltételeit pontosítja arra az esetre, amikor egy vállalkozás több önkormányzat területén is rendelkezik telephellyel.

A törvénymódosítás szerint az adókedvezmény több önkormányzat illetékességi területén fennálló adókötelezettség esetén a települési adóalapnak a vállalkozási szintű adóalapban képviselt aránya szerint, legfeljebb a fizetendő adó összegéig lesz igénybe vehető.

Népegészségügyi termékadó – egészségmegőrző programokhoz kapcsolódó kedvezmény

Az elfogadott törvénymódosítás szerint a népegészségügyi termékadó összege 2016. január 1-jétől csökkenthető lesz az egészségmegőrző programokkal kapcsolatban felmerült költségekkel, ráfordításokkal legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10 %-áig.