ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2019 – TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK

Még 2018-ban, a két ünnep között kihirdetésre kerültek a Magyar Közlönyben a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évre vonatkozó összegei. Emellett további módosítások is megjelentek az adótörvényekkel kapcsolatban. Ezen módosítások közül a legfontosabbakat foglaltuk össze az alábbi hírlevelünkben.

MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM

2019. január 1-jétől teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén a minimálbér havi bruttó 149 ezer forint (2018-ban havi bruttó 138 ezer forint volt). Ez azt jelenti, hogy kedvezmények nélkül a nettó havi minimálbér 99.085 forintra nő 91.770 forintról.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum 2019. január 1-jétől havi bruttó 195 ezer forintra emelkedik 180.500 forintról (2018-as összeg). Ez kedvezmények nélkül havi 129.675 forint nettó bért jelent.

Egyéni és társas vállalkozóként a járulékok és a szociális hozzájárulási adó alapja az alábbiak szerint alakul:

  • a nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bér, így tehát 149.000 forint, illetve 195.000 forint,
  • az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bér másfélszerese, így ezek az összegek 223.500 forint, valamint 292.500 forint,
  • a szociális hozzájárulási adó minimális alapja legalább a minimálbér/garantált bér 112,5 százaléka, ami 167.625 forintot, illetve 219.375 forintot jelent.

Az egészségbiztosítási ellátások maximális összege a következőképpen módosul:

  • a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét, ami a módosítások következtében 9.933 forint/nap;
  • a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, azaz 2019. január 1-jétől 208.600 forint/hó.

TAO TÁMOGATÁSOK

Előadó-művészeti szervezetek támogatása

Mint ahogy azt korábban hírül adtuk, 2019. január 1-jétől megszűnt az előadó-művészeti támogatáshoz kapcsolódó adókedvezmény.

Átmeneti szabályként kihirdetésre került, hogy a legkésőbb 2018. december 31-én átutalt és 2019. január 15-ig jóváírt támogatások felhasználására még a korábbi előírások vonatkoznak. Ezekben az esetekben tehát még érvényesíthető az adókedvezmény, míg az adott időpontot követően utalt, illetve jóváírt támogatások már nem jogosítanak adókedvezmény igénybevételére.

Ezzel együtt egy különálló kormányrendeletben rögzítették, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye megszüntetésével összefüggésben a kulturális ágazat többlettámogatására szolgáló költségvetési előirányzat mértékét 37,4 milliárd forintban állapítják meg.

Filmalkotások támogatása

A Kormány 2019. január 1-jétől 1 milliárd forintban határozta meg a filmalkotások számára nyújtható támogatások együttes éves keretösszegét, amely tartalmazza az adókedvezmény igénybevételére jogosító közvetlen támogatást és az adó felajánlást is.

A keretösszeg ugyanakkor nem vonatkozik arra a támogatásra, amelyet a Magyar Nemzeti Filmalappal kötött megállapodás alapján a Magyar Kincstárnál vezetett letéti számlára utalnak a támogatók, illetve adófelajánlás esetén az adóhatóság. A letéti számlára történő befizetések együttes összege 2019-ben nem haladhatja meg a 33 milliárd forintot.

Tekintettel arra, hogy már szinte alig van olyan filmalkotás amely a támogatást ne a Nemzeti Filmalap letéti számlájáról szerezné meg, a korlátozás várakozásaink szerint érdemi változást nem fog okozni.

Látvány-csapatsportok támogatása

A filmalkotások támogatásához hasonlóan a látvány-csapatsportok támogatására vonatkozóan is állapítottak meg felső határt a támogatási igazolások összértékére. Ennek megfelelően

  • a 2019. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege nem haladhatja meg a 40 milliárd forintot,
  • a 2020. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege nem haladhatja meg a 60 milliárd forintot,
  • a sportfejlesztési programok 2019/2020-as támogatási időszak vonatkozásában jóváhagyott együttes összege nem haladhatja meg az 50 milliárd forintot.

Ezek a keretösszegek jóval alacsonyabbak az elmúlt években megszokotthoz képest és valószínűleg jelentős átalakulásokat fognak indukálni az egyes sportágak finanszírozási prioritásaiban. E keretösszegek látvány-csapatsportágak közötti megoszlásáról a Kormány 2019. február 15-ig hoz döntést. A döntést követően a pontos keretösszegekre vonatkozó információk az egyes szakszövetségek honlapján lesznek elérhetők.

A társasági adótörvény mellett a kapcsolódó rendelet (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet) előírásaiban is átvezetésre került az a módosítás, miszerint 2019-től a sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei is támogathatók (pl. személyi jellegű ráfordítások,  anyagköltségek, szerződéses szolgáltatások, távközlés, energia és karbantartás költségei, bérleti díjak).

A 2019. január 1-jétől hatályos módosítások kifejezetten tiltják a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárásának igénybevételét, illetve közvetítői tevékenység ellenértékének elszámolását.

TAO-CSOPORT

Az elfogadott módosítások eredményeként az adóeljárással kapcsolatos kormányrendelet a Tao-csoport létrehozására, valamint a Tao-csoporthoz való csatlakozásra vonatkozóan tartalmaz részletes eljárási szabályokat.

Így például rögzíti azt, hogy az engedélyezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a társasági adótörvény szerinti létrehozási/belépési feltételek fennállásának igazolását, ha azok a NAV vagy a cégbíróság által vezetett nyilvántartás alapján nem állapíthatóak meg.

Az új eljárási szabályok továbbá előírják, hogy a NAV az engedélyező határozatban rendelkezik az adóelőlegek törléséről, és egyúttal kötelezi a csoportos társasági adóalanyt a törölt adóelőlegek megfizetésére.