December 20. – Közelgő feltöltési határidő

2013. december 20-ig az érintetteknek több adónemben is ki kell egészíteniük az évközben teljesített adóelőleg-befizetéseiket a várható 2013. évi adó összegéig, illetve eddig az időpontig kell benyújtani a feltöltéssel kapcsolatos bevallásokat is.  Az alábbiakban összeszedtük, hogy mire érdemes odafigyelni a feltöltési kalkulációk elkészítésekor, illetve mi változott a korábbi évekhez képest.

Társasági adó

  • 2013-ban nem voltak számottevő, széles adózói réteget érintő változások a társasági adózásban.  Azonban a sport, film, és színháztámogatásokkal kapcsolatos változásokra év vége közeledtével érdemes odafigyelni (ezzel kapcsolatban bővebben itt olvashatnak).
  • A feltöltéskor figyelni kell arra is, hogy az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből kapott támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeget figyelmen kívül kell hagyni a várható adó alapjának meghatározásakor.
  • Fejlesztési tartalékképzés esetén szükséges arra figyelemmel lenni, hogy csak az adóévben (ideértve az adóév zárását is) az eredménytartalékból a lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összegével lehet az adóalapot csökkenteni.  A Kúria korábbi ítélete alapján nem elegendő a fejlesztési tartalékképzésről szóló döntést meghozni, hanem a lekötött tartalékba ténylegesen is át kell vezetni a kívánt összeget.
  • A feltöltéssel kapcsolatos adóbevallást – akkor is, ha az 0 összeget tartalmaz – szintén 2013. december 20-ig kell benyújtani az állami adóhatóságnak a 1301. számú bevallási nyomtatványon.

Iparűzési adó

  • Fontos változás 2013. január 1-jétől, hogy azon társaságoknál, melyeknél az árbevétel meghaladja az 500 millió forintot, az iparűzési adó alapjából az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás értékének együttes összege korlátozottan, árbevételtől függő sávos rendszerben vonható csak le.  Ez alól azonban kivétel az exportértékesítés árbevételével összefüggésben elszámolt ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás értéke. A kapcsolt vállalkozásoknak – kivéve azt a csoporttagot, amely esetében az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás értékének együttes összege kevesebb, mint az árbevétel 50%-a – először csoportszinten kell meghatározniuk az adóalapot, majd az egyes vállalkozásoknak az összesített adóalapot a nettó árbevételük csoportszintű árbevételben képviselt arányával meg kell szorozniuk, így számítva ki a vállalkozási szintű adóalapjukat.
  • A feltöltéssel kapcsolatos adóbevallást – akkor is, ha az 0 összeget tartalmaz – szintén 2013. december 20-ig kell benyújtani az önkormányzati adóhatóság(ok)nak az adott önkormányzat által kiadott nyomtatványon.

Innovációs járulék

  • Mint ismeretes már 2012-től megszűntek az innovációs járulék bruttó kötelezettségét csökkentő tételek. Tehát idén se vonható le az innovációs járulékból a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés, illetve a kutatóhelyektől megrendelt K+F tevékenységek költségei sem.
  • Az innovációs járulék alapjának meghatározása során – az iparűzési adóhoz hasonlóan – figyelemmel kell lenni az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás levonhatósági korlátozására.
  • Feltöltési kötelezettség vonatkozik az innovációs járulékra is, melyet 2013. december 20-ig kell megfizetni.
  • A 2013-as adóévben az innovációs járulék feltöltési kötelezettséget a 1301. számú nyomtatvány 01-es lapjának 17. sorában kell bevallani.

Egyéb adónemek

Az érintett adózóknak a hitelintézeti járadékelőleg, illetve az energiaellátók jövedelemadója adónemek esetében 50 millió forint éves szinten számított árbevétel esetén szintén feltöltési kötelezettségük van, továbbá az egyszerűsített vállalkozói adóelőleg, valamint a környezetvédelmi termékdíj előleg vonatkozásában azonban az adóelőleg kiegészítési kötelezettség az adott adótípus alanyát a társaság árbevételének összegétől függetlenül terheli.

Nem vonatkozik a feltöltési kötelezettség

Nem terheli társasági adóelőleg-kiegészítési (és iparűzési adóelőleg-kiegészítési) kötelezettség azt az adózót, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot. A megelőző adóévi évesített árbevétel vizsgálata az átalakulással érintett adózók esetében vethet fel további kérdéseket, de általánosságban elmondható, hogy beolvadás esetén az átvevőt, kiválás esetén pedig a fennmaradót terhelheti az átalakulás évében feltöltési kötelezettség.

Ugyancsak nem terjed ki a feltöltési kötelezettség a non-profit szervezetekre (pl. a közhasznú nonprofit gazdasági társaságra, az alapítványra, a közalapítványra, az egyesületre, a köztestületre, az egyházra, a lakásszövetkezetre, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézményre), valamint arra az adózóra, amely adóbevallást megszűnésekor, illetve, cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be.

Mulasztási bírság

Feltöltési kötelezettséggel kapcsolatos mulasztás esetén a befizetett előleg és az adó 90% százalékának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot vethet ki az adóhatóság.

Megjegyezzük, hogy csak 2013. december 29-én lép hatályba az a rendelkezés, mely szerint a mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérleg-fordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbözetet, ha az adóalapot képez.

A 2013-as adótörvény-változásokkal kapcsolatban részletesebb információt korábbi cikkünkben találnak.