Kisebb adócsomag az Országgyűlés előtt

Kisebb adótörvény-módosítási csomag került az Országgyűlés elé 2014. június 12-én.  Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat érinti egyebek közt az áfa, adó eljárási, társasági adó, személyi jövedelemadó szabályokat. A fontosabb tervezett változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.  

Általános forgalmi adó

„One shop stop” rendszer bevezetése

2015. január 1-jétől – az uniós jogharmonizációs kötelezettségnek eleget téve – a telekommunikációs szolgáltatásokra (ideértve a rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatásokat, illetve az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat) vonatkozóan új teljesítési hely és adminisztrációs szabályok kerülnek bevezetésre.

 • A nem adóalany részére nyújtott telekommunikációs szolgáltatásokteljesítési helye az a hely lesz, ahol a nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

A one shop stop rendszer lényege, hogy a telekommunikációs szolgáltatást nyújtó cégeknek elég lesz majd csak egy tagállambanregisztráltatniuk magukat, azaz nem kell a teljesítési hely miatt bejelentkezniük a teljesítési hely szerinti tagállamba. Ezzel kapcsolatban az áfa törvény az alábbiakkal egészül ki:

 • A harmadik országbeli adóalany, amennyiben a közösség területén csak és kizárólag telekommunikációs szolgáltatást nyújt, továbbá a közösség területén nem telepedett le (illetve nincs lakóhelye, szokásos tartózkodási helye), az adóhatóságnál kérelmezheti, hogy ilyen minőségében vegye őt nyilvántartásba. Ezzel párhuzamosan az input áfát is jogosult lesz visszatéríttetni.
 • A belföldi adóalanyt (székhelye Magyarország vagy harmadik állam, de állandó telephelye belföldön van) kérelemre az adóhatóság nyilvántartásba veszi, ha telekommunikációs szolgáltatást teljesítMagyarországtól eltérő közösségi tagállamba. Ha az adóalany székhelye harmadik ország terültén van, azonban legalább két tagállamban rendelkezik állandó telephellyel, az adóalany választhat, hogy melyik tagállamban kéri a nyilvántartásba vételt.
 • Ha az adóalanynak a közösség területén (de nem belföldön) van a gazdasági célú letelepedési helye, ennek hiányában a lakóhelye, szokásos tartózkodási helye és
  • belföldön adóalanyként nem kell nyilvántartásba venni,
  • a fentebb részletezett telekommunikációs szolgáltatást nyújtja oly módon, hogy az adófizetési kötelezettségét gazdasági célúletelepedési helyén, ennek hiányában a lakóhelyén, szokásos tartózkodási helyén teljesíti,

nem lesz jogosult levonni az input áfát, azonban jogosult lesz a visszatéríttetésre.

Acélipari termékek fordított adózása

 • Köszönhetően a tavaly elfogadott uniós irányelvnek, amely kibővítette a fordított adózás alá vonható termékek körét, fordított adózástvezetnek be az egyes acélipari termékekre, amelytől az adócsalás visszaszorulását várják a szektorban.
 • A 2015. január 1-jétől alkalmazandó fordított adózás 4 évig lesz érvényben, annak alkalmazhatósága 2019. január 1-jével megszűnik.

Adózás rendje

Az áfa törvény változásának következtében szükséges módosítások

Az adózás rendjéről szóló törvény („Art.”) összhangban az áfa törvényt érintő változásokkal szintén módosul.

 • A tervezet értelmében az Art. hatálya kiterjed majd a más tagállamot megillető áfa fizetési és bevallási kötelezettségre is, ha az adóalany az adóhatóság útján tesz eleget ezen kötelezettségeinek.
 • Az áfa törvény alapján belföldön nem letelepedett adóalany mentesülhet a bejelentkezési kötelezettség alól, ha az áfa fizetési és bevallási kötelezettségének más tagállamban tesz eleget, feltéve, hogy az általa nyújtott szolgáltatás tartalmában megegyezik a HÉA irányelv nem adóalanyok részére nyújtott telekommunikációs szolgáltatásaival.
 • Külön nyilatkozatot kell tennie az adóalanynak az általa nyújtott és fordított adózás alá eső acélipari termékértékesítésekről, továbbá nyilatkoznia kell az ilyen tartalmú termékbeszerzésekről is.

Feltételes adómegállapítással kapcsolatos módosítások

 • A módosítás értelmében a határidő számítása újrakezdődik, ha a feltételes adómegállapítási eljárás során hiánypótlás kiadmányozására kerül sor.

  Ez sajnos azt jelenti, hogy az eddig szigorúan vett eljárási határidők lényegében elméletivé válhatnak, hiszen hiánypótlásra a gyakorlatban szinte bármennyi alkalommal lehetősége van a minisztériumnak, így az elintézési határidő is korlátlanul kitolható lenne.

 Társasági adó

 • Amennyiben a kedvezményezett részesedéscsere olyan befektetett pénzügyi eszközt érint, amellyel kapcsolatban korábban nem realizált árfolyamnyereség miatt adóalap-csökkentés történt, a részesedések kedvezményezett részesedéscsere során történő kivezetésekor lehetőség lenne a nem realizált árfolyamnyereséggel kapcsolatos adókötelezettség halasztására. Az új szabály alkalmazása választható lenne.
 • Nem kellene alkalmazni a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakra vonatkozó rendelkezéseket, amikor egy adózó a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló állam agy önkormányzat részéreingyenesen, jogszabályi előírásnak megfelelően ad át eszközt (ideértve a beruházást is).

Személyi jövedelemadó

 • A javaslat értelmében kiegészülne azon esetek köre, amikor nem kell kamatjövedelmet megállapítani a kollektív befektetési értékpapírokatérintő ügyletek esetében.
 • A lakáscélú munkáltató támogatás adómentességére vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a pénzügyi vállalkozástól lakáscélú felhasználásra felvett hitel a hitelintézettől felvett ugyanilyen célú hitellel egy tekintet alá esik.  További változás, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatás olyan hitel törlesztéséhez is adható, amelynek felhasználsával megszerzett lakás a támogatás folyósításakor már nincs a munkáltató tulajdonában, de a szerzéssel kapcsolatos hitel törlesztése még terheli a magánszemélyt. A kedvező szabályokat visszamenőlegesen, 2014. Január 1-jétől lehetne alkalmazni.