Számviteli beszámoló benyújtásának elmulasztása

A számviteli törvény értelmében minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolóját letétbe helyezni és közzétenni.

A letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének azzal lehet eleget tenni, ha a vállalkozó az éves beszámolót (kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt) és a kapcsolódó elektronikus űrlapot, a kormányzati portálon keresztül elektronikusan megküldi a céginformációs szolgálatnak. Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum előállítása során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának (tehát a szkennelés nem megengedett).

Beküldési határidő az éves, és egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 nap. Éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül kell a beszámolót benyújtani.

A beszámoló benyújtására előírt határnapot követő 30 napon belül az APEH felszólító levelet küld a kötelezettségük teljesítését elmulasztó cégek részére. 2009-ben csak azon eltérő üzleti éves cégeket szólította fel az adóhatóság a kötelezettség teljesítésére, amelyek esetében a mérlegforduló nap 2009. április 30-át követő napra esett. 2010-ben már valamennyi mulasztó céget felszólít az adóhatóság a kötelezettség teljesítésére.

A felszólító levélben előírt határidő eredménytelen elteltét követően az állami adóhatóság határozatban kezdeményezi az adózó adószámának 60 napos – határozott idejű – felfüggesztését. A felfüggesztés elrendeléséről szóló döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt sem teljesíti az adózó közzétételi kötelezettségét, az állami adóhatóság elektronikus úton kezdeményezi a cég megszüntetését a cégbíróságnál.

Az elektronikus benyújtás technikai feltételeire vonatkozó információk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján http://www.e-beszamolo.irm.hu/tajekoztato-e-beszamolo-feltetelek.aspx megtalálhatóak.