Új K+F pályázati kiírás tervezete vált elérhetővé

A Magyarország teljes területén elérhető konstrukció személyi jellegű költségekre, anyagköltségekre, eszközbeszerzésre vagy amortizációra, illetve bizonyos szolgáltatások beszerzésére nyújt majd támogatást.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2023. augusztus 18-án tette közzé legújabb „A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című, kutatás-fejlesztésre (K+F) irányuló pályázati felhívásának tervezetét. A pályázati felhívást előreláthatólag 2023 szeptemberében hirdetik meg 35 milliárd forint keretösszeggel.

A felhívás célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítése, valamint a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

Pályázók köre

A pályázat keretében várhatóan „A” és „B” alprogramot hirdetnek meg. Az „A” alprogram esetében (15 milliárd forintos keretösszeg) vállalkozások pályázhatnak önállóan vagy konzorciumi formában. A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatását célzó „B” alprogram esetében (20 milliárd forintos keretösszeg) csak a konzorciumi forma elfogadott. Önállóan kizárólag kis-, és középvállalkozások (KKV) pályázathatnak, nagyvállalatok konzorciumi partnerként részesülhetnek támogatásban. A konzorcium mindkét esetben maximum 3 tagból állhat, a konzorciumvezetőnek pedig KKV-nak kell lennie.

A pályázóknak további szigorú követelményeknek kell megfelelnie, például:

 • a vállalkozás utolsó lezárt üzleti év szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 15 főnél;
 • a pályázónak minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BA/BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval kell rendelkeznie;
 • az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a vállalkozás nettó árbevételének 2,5 szeresét;
 • az „A” alprogram esetében a konzorciumban tagként résztvevő vállalkozások nettó árbevételének együttesen el kell érnie a 400 millió forintot;
 • mindkét alprogram esetében a konzorciumvezető profitorientált vállalkozás nettó árbevétele nem lehet alacsonyabb 300 millió forintnál.

Fókuszterületek, támogatható tevékenységek

A felhívás a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja:

 • Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek (pl. gyógyszeripari KFI tevékenység; diagnosztikai, képalkotó eljárások; reprodukciós kutatások és fejlesztések);
 • A gazdaság zöld átmenete és a körforgásos gazdaság kialakítása (pl. megújuló energia; fenntartható vízgazdálkodás és hulladékgazdálkodás);
 • A gazdaság és társadalom digitális átmenete (pl. hálózati technológiai fejlesztések; mesterséges intelligencia; chipgyártás);
 • Egyéb támogatható tevékenységek.

A rendelkezésre álló keretösszeg az első 3 fókuszterület esetében 10 milliárd forint (fókuszterületenként), míg az „egyéb” fókuszterület esetében 5 milliárd forint. A projekt megvalósításának helyszíne a pályázó(k) szakmai vélemény iránti kérelem benyújtásáig bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A pályázat keretében kísérleti fejlesztési, alkalmazott (ipari) kutatási, eszközbeszerzési, illetve K+F projektet támogató tevékenységek finanszírozására van lehetőség. Önállóan támogatható tevékenységnek csak a kísérleti fejlesztési tevékenység minősül, amelynek esetében az elszámolható költségeknek el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Elszámolható költségek

Ezen kiírás esetében is a K+F klasszikus elszámolható költségei támogathatók:

 • a projektben részt vevők személyi jellegű költségei;
 • egyes igénybe vett szolgáltatások;
 • anyagköltség;
 • eszközbeszerzés, vagy eszközök időarányos értékcsökkenése;
 • egyes immateriális javak beszerzése vagy időarányos értékcsökkenése.

A támogatás mértéke és folyósítása

A pályázat keretében minimum 400 millió, maximum 800 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke – a támogatott tevékenységtől és a támogatott személytől függően – előreláthatólag 25% és 100% között alakul majd.

A felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik ún. szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.  Fontos hangsúlyozni, hogy a szakmai támogató véleménykérési folyamat megelőzi ugyan a kérelem benyújtását, azonban a pályázathoz hasonló részletezettségű dokumentáció összeállítása szükséges majd.

Ami az elnyert összeg folyósítását illeti, a kedvezményezettek két körben számíthatnak előleg kifizetésére a megítélt támogatás 30-30%-ának megfelelő összegben. A megítélt támogatás 15%-át a fenntartási időszakban teljesítendő kötelező vállalások teljesítésének elfogadása után fizetik ki.

Kötelező vállalások

A folyósítás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő vállalások (árbevétel és Technológiai Készültségi Szint vállalás) teljesítése.

 • Amennyiben a projekt eredménye szolgáltatás vagy technológia, a támogatás minimum 40%-ának, amennyiben az eredmény termék, úgy 60%-ának megfelelő árbevételt kell, hogy produkáljon a kedvezményezett a fenntartási időszakban (ha neki felróható okból nem teljesíti az árbevétel vállalás legalább 75%-át, a támogatás kamattal növelt összegét köteles visszafizetni).
 • Ami a Technológiai Készültségi Szintet (TRL) illeti, a projektnek a kezdeti minimum TRL 4-es szintről a megvalósítási időszak végére minimum TRL 7-es szintre, a fenntartási időszak végére pedig TRL 9-es szintre kell eljutnia.
 • A fenntartási időszak végére – a szabadalmazhatóság függvényében – a felhívás által meghatározott szabadalom, oltalom vagy védjegy megszerzése is elvárás.
 • Lehetőség nyílik a projekt sikeres – szakmai és/vagy üzleti- előrehaladását segítő mentor alkalmazására is. Ezen kötelezettség vállalásakor az előre meghatározott listából kiválasztható mentor költségei támogathatók.

A projekt megvalósítási időszaka 24 hónap lehet, kivéve az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterület, melynek esetében 24 vagy 36 hónap. A fenntartási időszak szintén 24 hónap, amely alól a regionális beruházási támogatás jogcímen igénybevett támogatások jelentenek kivételt (ezekben az esetekben 36 hónappal, nagyvállalat esetén 60 hónappal kell számolnunk).

Várható határidők

 • A szakmai vélemény iránti kérelmek várható benyújtási időszaka: 2023.09.15. 10:00-tól 2023.09.29. 12:00-ig.
 • A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtására várhatóan a kitöltő program élesítésétől számítva legkésőbb 2023.12.22. 12:00-ig lesz lehetőség.
 • A támogatói döntések meghozatalának becsült időpontja 2024. I. negyedév.