Új termékdíj-szabályok a végrehajtási rendelet tükrében

Az Országgyűlés már előző év nyarán elfogadta az új termékdíj-törvényt. A törvény részletszabályaival foglalkozó végrehajtási rendelet azonban csak 2011. december 29-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelet – az általa szabályozott törvénnyel együtt – 3 nappal később, 2012. január 1-jén lépett hatályba, amivel a jogszabályalkotó komoly feladatok és kihívások elé állította a kötelezettséggel érintett vállalkozásokat.

A korábbi hírlevelünkben jelzett változásokhoz képest többek között az alábbi  módosítások kerültek még a végleges törvény előírásai közé:

  • Az általános szabályok szerint a befizetendő nettó termékdíj összegétnegyedéves bontásban kell nyilvántartania a kötelezetteknek, és a bevallást szintén negyedévente (a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig) kell benyújtaniuk 2012. év során és azt követően is. A negyedéves bevallási kötelezettséget a kötelezettek csak a negyedéves nyilvántartásuk alapján teljesíthetik (az eredeti elképzeléssel szemben a kötelezettek nem fizethetnek termékdíjat a tárgyévet megelőző év adott tárgynegyedévében ténylegesen megfizetett termékdíj 120%-a alapján).
  • A kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozót nem definiálja a 2012. január 1-jétől hatályos törvény, így a termékdíjátalány fizetésére jogosultak köre a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozóra és a mezőgazdasági termelőre korlátozódik.
  • A korábbiakhoz képest a 2012-től hatályos előírások szűkítik a termékdíj-köteles termékek körét az elektromos, elektronikai berendezések kapcsán. Ez évtől ugyanis ezen berendezések, eszközökalkotórészei nem tartoznak a törvény hatálya alá, azaz ezen alkotórészek után nem keletkezik termékdíj-kötelezettség. Ez talán a legpozitívabb változások egyike, hiszen hatalmas és felesleges adminisztratív terhet vesz le azon vállalkozások válláról, amelyek Magyarországon kizárólag csak beszállítói tevékenységet végeznek ezen a téren.

A következőkben összefoglaljuk továbbá, hogy a fentiek mellett még mire szükséges figyelmet fordítani a termékdíj-eljárási szabályok változásaival kapcsolatban:

  • Fontos tudnivaló, hogy a törvény átmeneti rendelkezése érdekében2012. április 20-ig nem csak azoknak kell bejelentést tenniük a vámhatóságnak, akik 2012-től váltak kötelezetté, hanem azoknak is be kell jelentkezniük a termékdíjas rendszerbe, akik már a korábbi hatályos szabályozás alapján is kötelezettek voltak.
  • Az előzőek mellett fontos kiemelni, hogy a belföldi előállításúreklámhordozó papír esetében további kötelezettségként a megrendelőnek írásban kell nyilatkoznia a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé, hogy az általa megrendelt termék, ill. annak melléklete reklámhordozó papírnak minősül-e. Adminisztrációs nehézségeket okozhat, hogy ezeket a nyilatkozatokat valamint a reklámhordozó papírok egy – nyomtatott vagy a nyomtatottal azonos elektronikusan rögzített – példányát a megrendelést teljesítőnek 6 évig meg kell őriznie.
  • Nehézségek merülhetnek fel idéntől az újrahasználható csomagolóeszközök kapcsán. Tekintve, hogy az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartása egyelőre nem áll rendelkezésre, az újrahasználható csomagolóeszközök termékdíj-mentességéhez az érintetteknek nem csak a betétdíjas rendszerre vonatkozóan, hanem a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban is kérelmet kell beadniuk a Főfelügyelőséghez, ami tovább nyújthatja a folyamatot.
  • Az új szabályozás alapján a csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni egyebek közt, ha a kötelezett első vevője nyilatkozik arról, hogy a csomagolószert termékdíjátalány fizetésére jogosultként vagy újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás előállítására használja fel. A törvény értelmében ebben az esetben a kötelezettet a fizetési kötelezettségen kívül minden más termékdíj-kötelezettség (bejelentkezés, bejelentés, nyilvántartás-vezetés, stb.) terheli, a nyilatkozó csak abban az esetben válik kötelezetté, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el. A részletszabályozásban szereplő nyilatkozat-minta, ill. annak záradékszövege azonban ellentmondásos, ugyanis mindkettő a teljes termékdíj-kötelezettség (és nem csak a fizetési kötelezettség) nyilatkozó félre történő „átszállását” tartalmazza, holott csak akkor válik kötelezetté a nyilatkozó, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el.
  • További lényeges változás, hogy 2012-től a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítást – az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. és a hasonló tevékenységet végző szervezetek helyett – az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) látja el. Ezen feladatok végrehajtása érdekében az OHÜ pályázatokat ír ki, szolgáltatás-megrendeléseket végez, valamint pályázatokon vesz részt.

Az érintett gazdálkodókat tehát szorítja az idő, hogy a már meglévő nyilvántartásaikat és számlázó szoftverüket a jogszabályváltozásoknak megfelelően módosítsák, az átvállalási szerződéseket újrakössék és bejelentsék, valamint hogy a termékdíj-kötelezettségüket, azon belül is leginkább a fizetési kötelezettségeiket a törvény adta lehetőségek (átvállalási szerződés kötése, egyéni hulladékkezelés, termékdíjátalány választása, újrahasználható csomagolóeszközként való hasznosítás) szerint racionalizálják, a megfelelő döntéseket meghozzák. Ezek a feladatok leginkább a termékdíj-törvény által újonnan kötelezetté válókkal (pl. nyomdák, csomagolóeszköz gyártók és kereskedők) szemben támasztanak komoly kihívásokat.

Jól látható tehát, hogy sok esetben nehézségek és buktatók övezik az új előírásoknak való megfelelést, ezért kérdéses esetekben célszerű lehet tanácsadó segítségét kérni, illetve az érintett hatóságokkal egyeztetni.